Certificatie als buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsorgaan

Artikel 21 van de Digitaledienstenverordening voorziet in de certificering van ‘buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen’.

Dit zijn geschillencommissies tot wie eindgebruikers van onlineplatforms zich kunnen wenden, met name nadat zij via het intern klachtenbehandelingsmechanisme van het onlineplatform geen genoegdoening hebben verkregen. Deze geschillencommissies zijn evenwel niet bevoegd om een bindende beslissing op te leggen.

Een orgaan dat gecertificeerd wenst te worden als buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsorgaan onder de Digitaledienstenverordening dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de digitaledienstencoördinator van diens plaats van vestiging.

Het verzoekende orgaan moet aantonen dat het aan volgende voorwaarden voldoet: 

  • het is onpartijdig en onafhankelijk;
  • het beschikt over de nodige expertise;
  • de leden van het orgaan ontvangen een vergoeding die losstaat van de uitkomst van de procedure;
  • het is gemakkelijk toegankelijk via elektronische communicatietechnologie;
  • de geschillen worden beslecht op een snelle, efficiënte en kosteneffectieve wijze en in ten minste één van de officiële talen van de EU;
  • er zijn duidelijke en eerlijke procedureregels die gemakkelijk en openbaar toegankelijk zijn en die stroken met het toepasselijke recht.

Een verkregen certificaat geldt voor een verlengbare periode van maximaal vijf jaar. Als organen niet langer aan deze voorwaarden voldoen kan het certificaat ook opnieuw worden ingetrokken. 

In België zullen verzoeken ingediend moeten worden bij de Belgische digitaledienstencoördinator BIPT.

Het BIPT zal het verzoek dan binnen België doorsturen naar de ‘bevoegde autoriteit’ in kwestie (VRM, CSA, Medienrat) of het verzoek zelf als ‘bevoegde autoriteit’ behandelen.

Een lijst met in de EU gecertificeerde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen onder de Digitaledienstenverordening zal je hier terugvinden, vanaf beschikbaarheid.