De Belgische digitaledienstencoördinator (BIPT) en bevoegde autoriteiten (VRM, CSA, Medianrat en het BIPT)

In België werden vier bevoegde autoriteiten aangeduid, op niveau van de gemeenschappen en op federaal vlak, omdat met de toepassing van de Digitaledienstenverordening tal van bevoegdheden betrokken zijn:

Het BIPT is niet alleen een 'bevoegde autoriteit', maar wordt ook aangeduid als de Belgische 'digitaledienstencoördinator'.

In een Belgisch samenwerkingsakkoord dat nu wordt bekrachtigd door het federale parlement en de parlementen van de gemeenschappen, worden de taken van de Belgische digitaledienstencoördinator opgesomd. Er zijn ook procedures voor overleg en informatie-uitwisseling onder de verschillende bevoegde autoriteiten opgenomen.

De Belgische digitaledienstencoördinator heeft met name de volgende taken:

 1. Centraliseren van bevelen van Belgische rechtbanken en autoriteiten om bepaalde inhoud te blokkeren of om informatie te verschaffen;
 2. Opstellen van een jaarverslag;
 3. Vertegenwoordigen van België in de Europese digitaledienstenraad;
 4. Ontvangen en doorsturen van verzoeken tot het certificeren van buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen, tot het toekennen van de status van ‘betrouwbare flagger, en tot het toekennen van de status van erkend onderzoeker voor toegang tot gegevens van VLOP’s en VLOSE’s.
 5. Ontvangen en doorsturen van klachten;
 6. Ontvangen en doorsturen van verzoeken van de Europese Commissie om toegangsbeperkingen af te dwingen;
 7. Als centraal contactpunt zorgen voor een vlotte informatiestroom via een informatie-uitwisselingssysteem;

Taken van de Belgische bevoegde autoriteiten

De verschillende bevoegde autoriteiten in België zien er op toe, elk binnen hun bevoegdheidsdomein, dat aanbieders van tussenhandeldiensten hun verplichtingen uit de Digitaledienstenverordening naleven. Bijvoorbeeld: 

 • Werden centrale contactpunten ingesteld?
 • Werden kennisgevings- en actiemechanismen opgezet?
 • Zijn de algemene gebruiksvoorwaarden duidelijk opgesteld?
 • Wordt onderbouwd waarom een gebruiker beperkingen worden opgelegd?
 • Bestaat er een intern klachtensysteem?
 • Als reclame wordt getoond, is dat voor gebruikers duidelijk?
 • Wordt uitleg gegeven aan de gebruikers over de factoren die bepalen welke specifieke content het systeem hen aanbeveelt?
 • Wordt de privacy, veiligheid en bescherming van minderjarigen bewaakt op het platform?

Met het oog op dit toezicht beschikken zij over bijkomende onderzoeksbevoegdheden en handhavingsbevoegdheden. Bij niet-naleving van een verplichting uit de Digitaledienstenverordening kunnen hoge administratieve geldboetes worden opgelegd.

Administratieve taken

De Digitaledienstenverordening bevat ook verschillende ‘administratieve’ taken, waarvoor de Belgische digitaledienstencoördinator een coördinerende functie vervult, maar die voor het overige door de bevoegde autoriteiten moeten worden uitgevoerd. Het gaat in hoofdzaak om: 

Europese samenwerking

De bevoegde autoriteiten in België nemen ook deel aan de vergaderingen van de Europese Raad voor Digitale Diensten (digitaledienstenraad), in overleg met de digitaledienstencoördinator en als de besproken onderwerpen binnen hun bevoegdheid vallen.