Toezichtsrapport VRT - 2020

Het rapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2016-2020, werkingsjaar 2020. De VRM beoordeelt de mate waarin de openbare omroep in 2020 de performantiemaatstaven die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst heeft behaald.

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2020 goede resultaten heeft behaald.

Enkele performantiemaatstaven werden in het werkingsjaar 2020 (net) niet behaald. Het betreft:

  • Gesproken ondertiteling: gesproken ondertiteling was niet 100% beschikbaar (norm in 2020: 100%, uitgezonderd specifieke archiefbeelden).
  • Teletekstondertiteling was beschikbaar bij 99,6% van alle Nederlandstalige programma’s (norm in 2020: 100%).
  • De samenstelling van het personeelsbestand bestond uit: 3,5% nieuwe Vlamingen (norm tegen 2020: 4%).
  • 9 mensen met een arbeidshandicap of een migratie-achtergrond volgden een opleidingsstage (norm in 2020: 10). Deze doelstelling kon niet worden gerealiseerd door de geldende coronamaatregelen.

Over de performantiemaatstaf “Ondertiteling video” kon in 2020 geen uitspraak worden gedaan. In 2020 waren ondertitels beschikbaar voor een groot deel van het videoaanbod op de websites. De VRT beschikte nog niet over een goed meetsysteem om het ondertitelde online aanbod in kaart te brengen. Aldus kon de VRT geen cijfers hieromtrent meegeven.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de VRT, anders dan vorig jaar en dit na een opmerking dienaangaande van de VRM in het vorige rapport, de gegevens heeft meegedeeld inzake het aantal personen met een beperking in het VRT-personeelsbestand. Deze performantiemaatstaf werd overigens behaald.