Inleiding

Op grond van artikel 218, §1, 9°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (hierna: Mediadecreet) is de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: VRM) belast met het toezicht op de naleving door de openbare omroep (hierna: VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en met het jaarlijks rapporteren hierover aan de Vlaamse Regering.

Het door de VRM uitgevoerde toezicht betreft de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst en is niet van financiële of budgettaire aard. Reeds in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet dat heeft geleid tot artikel 169 van de (inmiddels opgeheven) decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, luidde het dienaangaande: “Tenslotte treedt de algemene kamer ook op als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Het gaat niet om een financieel of budgettair toezicht, wel om een toezicht op de naleving van de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Deze bevoegdheid van de Vlaamse Regulator voor de Media is complementair met het toezicht door de Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde zoals geregeld in artikel 25 van de gecoördineerde decreten.” (Parl. St. Vl. Parl., 2005-2006, nr. 464/1, 9)

Derhalve worden de financiële betrekkingen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT niet behandeld in het toezichtsrapport.

Het voorliggende rapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2016-2020, werkingsjaar 2020. De VRM beoordeelt de mate waarin de openbare omroep in 2020 de performantiemaatstaven heeft behaald. In het rapport worden de door de VRT behaalde resultaten behandeld in het kader van elke doelstelling afzonderlijk.

De VRT heeft hiertoe zowel cijfergegevens als beschrijvende passages bezorgd aan de VRM. De cijfergegevens zijn deels afkomstig van CIM (Centrum voor Informatie over de Media) en van Comscore (een marktonderzoekbedrijf dat marketinggegevens en -diensten levert) en deels van de studiedienst van de VRT zelf. Enkele rapporten zijn vertrouwelijk overgemaakt aan de VRM.

De cijfergegevens van de studiedienst van de VRT werden door de VRM geverifieerd aan de hand van steekproeven. Deze controle gebeurde na het opvragen van playlists (radio) en programmaschema's (televisie) voor de maanden juni en september 2020. Uit deze controle blijkt dat de door de VRT meegedeelde gegevens overeenstemmen met de controledata van de VRM. De controle gebeurde enerzijds in het kader van cultuuritems in Het Journaal van Eén en anderzijds voor de Vlaamse muziekproducties en Nederlandstalige muziek op radio.

In het algemeen blijkt de VRT goede resultaten te hebben behaald. Enkele performantiemaatstaven werden in het werkingsjaar 2020 echter (net) niet behaald. Het betreft:

1.5. Gesproken ondertiteling: gesproken ondertiteling was niet 100% beschikbaar (norm in 2020: 100%, uitgezonderd specifieke archiefbeelden);

1.5. T888: Teletekstondertiteling was beschikbaar bij 99,6% van alle Nederlandstalige programma’s (norm in 2020: 100%);

1.6. De samenstelling van het personeelsbestand bestond uit: 3,5% nieuwe Vlamingen (norm tegen 2020: 4%);

1.7. 9 mensen met een arbeidshandicap of een migratie-achtergrond volgden een opleidingsstage (norm in 2020: 10).

Over één performantiemaatstaf kon in 2020 geen uitspraak worden gedaan:

1.5. Ondertiteling video: in 2020 waren ondertitels beschikbaar voor een groot deel van het videoaanbod op de websites. De VRT beschikte nog niet over een goed meetsysteem om het ondertitelde online aanbod in kaart te brengen. Aldus kon de VRT geen cijfers hieromtrent meegeven (norm: progressieve groei naar 90% ondertiteling van video op de websites tegen 2020).

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat de VRT, anders dan vorig jaar en dit na een opmerking dienaangaande van de VRM in het vorige rapport, de gegevens heeft meegedeeld inzake het aantal personen met een beperking in het VRT-personeelsbestand. Deze performantiemaatstaf werd overigens behaald.