Strategische doelstelling 1: Voor iedereen relevant

De VRT is de publieke omroep van en voor iedereen. Als publieke omroep van alle Vlamingen moet de VRT met een publiek, waardegedreven aanbod dan ook alle Vlamingen bereiken om haar maatschappelijke impact te realiseren. De publieke omroep is er voor alle doelgroepen die we onderscheiden op basis van leeftijd, gender, opleidingsniveau, sociaal-economische achtergrond, handicap, seksuele geaardheid en afkomst.

De VRT schenkt voldoende aandacht aan diversiteit. De publieke omroep stelt zich tot doel iedereen aan te spreken en hanteert daarom in haar producties een representatieve, niet-stereotiepe, genderneutrale en genuanceerde beeldvorming van alle geledingen in de samenleving. De VRT doet dit op een respectvolle manier, met een open blik en is hierbij alert voor demografische ontwikkelingen. Ook de toegankelijkheid van het aanbod is voor de VRT een essentieel onderdeel van haar publieke opdracht. Speciale aandacht moet blijven gaan naar het aanbod voor blinden en slechtzienden, en doven en slechthorenden. De toegankelijkheid van het aanbod voor andere doelgroepen met specifieke noden is eveneens een aandachtspunt. Tenslotte moet de VRT er ook werk van maken om bij de instroom van nieuw personeel grote aandacht te hebben voor de Vlaamse maatschappelijke diversiteit. De VRT overlegt met het oog op de realisatie van de doelstellingen inzake diversiteit samen met relevante organisaties en onderwijsinstellingen.