2. Mediagroepen

De evolutie naar meer crossmedialiteit zoals die op het einde van hoofdstuk 1 aan bod kwam, is geen volledig nieuw gegeven. Zo vormden zich in Vlaanderen historisch een aantal mediagroepen die via verschillende dochterondernemingen mediacontent onder diverse vormen aanbieden.

In dit tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de voornaamste mediagroepen die in Vlaanderen in meerdere mediatakken actief zijn. Er zal informatie gegeven worden over de volgende groepen:

Naam

Ondernemingsnummer

Concentra nv

0474959510

Corelio nv

0415969454

De Persgroep nv

0440653281

De Vijver Media nv

0466137359

Mediahuis nv

0439849666

Medialaan nv

0432306234

Proximus nv

0202239951

Roularta Media Group nv

0434278896

Sanoma Media Belgium nv

0404802477

Telenet bvba

0473416418

VRT nv

0244142664

Tabel 47: Mediagroepen in Vlaanderen

Sommige van deze groepen maken deel uit van andere groepen en zullen daarom in dit hoofdstuk zowel apart als als onderdeel van een andere groep aan bod komen.

Figuur 11: Groepen die deel uitmaken van andere groepen - tekstuele beschrijving figuur 11

Groepen die deel uitmaken van andere groepen

Ook dit jaar zijn er ten opzichte van vorige edities van het rapport weer heel wat veranderingen te noteren op het vlak van de mediagroepen. Deze wijzigingen hebben enerzijds te maken met het nauwer aanhalen van de onderlinge verbanden en anderzijds met het afstoten of overdragen van bepaalde activiteiten.

In dit hoofdstuk wordt voor elke mediagroep apart een toelichting gegeven bij het aandeelhouderschap, de groepsstructuur en het productaanbod.

In zoverre nagegaan kan worden welke eigenaars een bepaalde groep controleren, wordt hier melding van gemaakt. Het is niet steeds mogelijk om het aandeelhouderschap tot 100% samen te stellen, b.v. wanneer het beursgenoteerde ondernemingen betreft.

Elke groepsstructuur zal worden weergegeven onder de vorm van een organigram dat werd samengesteld op basis van de informatie die in 2016 werd neergelegd bij de Nationale Bank van België en die gegevens bevat over het boekjaar 2015.

Voor de verschillende groepen wordt een overzichtsschema gemaakt dat de activiteiten binnen de schakels contentproductie / aggregatie / distributie van de waardeketens voor radio, televisie, geschreven pers en internet in Vlaanderen weergeeft. In de productfiche worden bij internet enkel de websites weergegeven, geen mobiele toepassingen.

Als de groep daarnaast een crossmediaal aanbod of bijkomende activiteiten heeft die voor interactie met het media-aanbod kunnen zorgen, worden ze ook opgenomen in het overzicht.

Ten slotte wordt melding gemaakt van het aanbod van de groep buiten Vlaanderen.

Hieronder vindt u de legende voor de productoverzichtsschema’s:

Naam

Product of activiteit die volledig gecontroleerd wordt door de groep

(Naam)

Product of activiteit die na het afsluiten van de jaarrekening naar een andere groep overgedragen werd

Naam

Product of activiteit waarin de groep participeert

 

Product dat beschikbaar is in/zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)

 

Product dat gericht is op/ beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 

Product dat een Franstalig equivalent kent en/of ook gericht is op de Belgische markt

 

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

Tabel 48: Legende productoverzicht per groep

Hoewel websites wereldwijd raadpleegbaar zijn, worden ze hier in het merendeel van de gevallen als Vlaams gekwalificeerd aangezien ze duidelijk op de Vlaamse mediaconsument gericht zijn.

Nadat de diverse mediagroepen apart zijn toegelicht, wordt een globaal overzicht gegeven van de mate waarin crossmedialiteit speelt binnen de Vlaamse mediagroepen. Ten slotte wordt weergegeven hoe sommige mediagroepen onderling allianties aangaan om gezamenlijk mediaproducten op de markt te brengen, wat tot nog meer verregaande verstrengeling leidt.

In dit rapport wordt voor het eerst nagegaan hoe het met de concentratie van mandaten bij personen gesteld is. Dit werd bestudeerd op basis van de gegevens van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen die worden vermeld in de jaarrekeningen die neergelegd zijn bij de Nationale Bank.