2.13 Wettelijke functiehouders

Uit de bevraging die de VRM over het mediaconcentratierapport 2015 uitvoerde bleek interesse naar de cumulatie van mandaten van personen die als wettelijke functiehouder bij mediaondernemingen optreden.

Vermits bij een rapportering over personen bepaalde privacyregels moeten gerespecteerd worden, diende de gegevensverzameling en –verwerking in overleg met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer te gebeuren.

De VRM verkreeg vanwege e-government een lijst met per KBO-nr uit de VRM databank een uniek nummer voor de personen die genoteerd staan als

  • Voorzitter
  • Ondervoorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Zaakvoerder
  • Bestuurder
  • Gedelegeerd bestuurder
  • Vast vertegenwoordiger rechtspersoon
  • Wettelijk vertegenwoordiger

Deze functies kunnen zowel door natuurlijk als door rechtspersonen bekleed worden.  In onderstaande tabel wordt opgesplitst hoeveel personen in 1, 2, 3, 4, tussen 5 en 10, of meer bedrijven een functie bekleden.

Aantal bedrijven

736

Aantal unieke mandaathouders

1923

1 mandaat

1664

2 mandaten

153

3 mandaten

41

4 mandaten

19

5 of meer mandaten

46

10 of meer mandaten

15

Tabel 61: Overzicht functiehouders

Bij de 15 personen met 10 of meer functies zijn er een aantal uitschieters. De VRM heeft geen namen van deze personen, maar kon wel nagaan in welke ondernemingen deze “mandatenkampioenen” functies bekleden. De top drie, met resp. 74, 70 en 63 mandaten blijkt actief bij verschillende lokale radio’s. De vierde in de rangschikking oefent functies uit in 18 ondernemingen die instaan voor een gevarieerd  media-aanbod. De top vijf wordt afgesloten door meerdere personen met 15 functies.

In hoofdstuk 3 wordt de cumulatie van mandaten per productketen verder geïllustreerd.