KPI 8. De VRT maakt op basis van de aanbevelingen uit het forensisch rapport van Audit Vlaanderen een actieplan dat de te bereiken resultaten duidelijk bepaalt.

In de Beheersovereenkomst 2021-2025 maakte VRT afspraken over het uitvoeren van de aanbevelingen uit het forensisch rapport van Audit Vlaanderen dat eind 2020 werd opgeleverd.

VRT heeft er destijds voor geopteerd om van het auditrapport het startpunt te maken van een grondige bijsturing van haar organisatie, met een actiegebied dat veel ruimer is en acties die veel verder gaan dan wat strikt genomen in de aanbevelingen wordt gevraagd. Daarbij werd in 2021 de aanbeveling rond integriteit al volledig opgeleverd. Toch werden door de wijzigende omgeving in 2022 ook daarover nog vernieuwingen doorgevoerd.

In antwoord op het betreffende auditrapport van Audit Vlaanderen stelde het directiecollege van VRT een actieplan op dat de werking van de publieke omroep grondig bijstuurt. Het gaat onder meer om:

  • een gecentraliseerde aankoopafdeling;
  • een sterk verbeterde toepassing van de wet overheidsopdrachten;
  • opleidingen voor alle betrokkenen in het aankoopproces;
  • een versterkte rol voor contractbeheer;
  • een aangepaste financiële delegatieregeling;
  • een kritisch nazicht van een selectie bestaande overeenkomsten;
  • het versterken van het integriteitsbesef;
  • het verder uitwerken van risico- en organisatiebeheersing.

VRT is er zich van bewust dat dergelijke ingrijpende wijzigingen in een grote organisatie de nodige tijd vragen. Vanuit dat streven heeft VRT ook in 2022 duidelijke stappen gezet in het tegemoetkomen aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Deze evolutie werd ook in 2022 opgevolgd door Audit Vlaanderen, conform de daarrond geldende regels en afspraken. Daardoor konden opnieuw een aantal aanbevelingen succesvol afgesloten worden. Zo zijn inmiddels 5 van de 9 aanbevelingen volledig afgerond en structureel in de organisatie geïmplementeerd. Deze lijn wordt in 2023 verder gezet om de laatste nog openstaande aanbevelingen effectief te realiseren.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee in 2022 behaald te zijn.