2. Mediagroepen in Vlaanderen

De evolutie naar meer crossmedialiteit zoals die op het einde van hoofdstuk 1 aan bod kwam, is geen nieuw gegeven. Zo vormden zich in Vlaanderen historisch een aantal mediagroepen die via verschillende dochterondernemingen mediacontent onder diverse vorm aanbieden.

In dit tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de voornaamste mediagroepen die in Vlaanderen in meerdere mediatakken actief zijn. Er zal informatie gegeven worden over de volgende groepen:

Tabel 42: Mediagroepen in Vlaanderen

Naam

Ondernemingsnummer

Concentra nv

0474959510

Corelio nv

0415969454

De Persgroep nv

0440653281

De Vijver Media nv

0466137359

Mediahuis nv

0439849666

Medialaan nv

0432306234

Proximus nv

0202239951

Roularta Media Group nv

0434278896

Sanoma Media Belgium nv

0404802477

Telenet nv

0439840857

VRT nv

0244142664

Sommige van deze groepen maken deel uit van andere groepen en zullen daarom in dit hoofdstuk apart en als deel van een andere groep aan bod komen.

Figuur 11: Groepen die deel uitmaken van andere groepen - tekstuele beschrijving figuur 11

Groepen die deel uitmaken van andere groepen

Bron: VRM

Ook dit jaar zijn er ten opzichte van vorige edities van het rapport weer heel wat veranderingen te noteren op het vlak van de mediagroepen. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met het nauwer aanhalen van de onderlinge verbanden.

Op 17 juni 2014 kondigde Telenet aan dat het een overeenkomst had bereikt met de aandeelhouders van De Vijver Media nv. Op 24 februari 2015 keurde de Europese Commissie de participatie van 50% van Telenet Service Center BVBA in De Vijver Media nv goed. Dit gebeurde via een overname van Sanoma's aandeel voor 26 miljoen en een additionele cash investering in het bedrijf van 32 miljoen euro. Waterman & Waterman en Corelio nv behouden elk nog 25% van de aandelen. Ondertussen kondigde Telenet ook aan mobiele telefoonoperator Base Company te willen overnemen. De overname wordt momenteel onderzocht door de Europese Commissie.

In juni 2015 vroeg en kreeg het noodlijdende Think Media bescherming tegen zijn schuldeisers. Ondertussen blijkt dat verschillen elementen uit de mediaportefeuille van Think Media aan verschillende partijen verkocht werden. Daarom wordt de groep niet meer opgenomen in dit hoofdstuk.

Nadat Belgacom vorig jaar aankondigde dat alle producten voortaan onder de naam Proximus gecommercialiseerd zouden worden, voerde het bedrijf op 15 april 2015 ook een wijziging van de bedrijfsnaam naar Proximus door.

In dit hoofdstuk wordt voor elke mediagroep apart een toelichting gegeven bij het aandeelhouderschap, de groepsstructuur en het productaanbod.

In zoverre nagegaan kan worden welke eigenaars een bepaalde groep controleren, wordt hier melding van gemaakt. Het is niet steeds mogelijk om het aandeelhouderschap tot 100% samen te stellen, bv. wanneer het beursgenoteerde ondernemingen betreft.

Elke groepsstructuur zal worden weergegeven onder de vorm van een organigram dat werd samengesteld op basis van de informatie die in 2015 werd neergelegd bij de Nationale Bank van België en die gegevens bevat over het boekjaar 2014.

Voor de verschillende groepen wordt een overzichtsschema gemaakt dat de activiteiten binnen de schakels contentproductie / aggregatie / distributie van de waardeketens voor radio, televisie, geschreven pers en internet in Vlaanderen weergeeft.

Als de groep daarnaast een crossmediaal aanbod of bijkomende activiteiten heeft die voor interactie met het media-aanbod kunnen zorgen, worden ze ook opgenomen in het overzicht.

Ten slotte wordt melding gemaakt van het aanbod van de groep buiten Vlaanderen.

Hieronder vindt u de legende voor de productoverzichtsschema's:

Figuur 12: Legende productoverzicht per groep

Naam

Product of activiteit die volledig gecontroleerd wordt door de groep

(Naam)

Product of activiteit die na het afsluiten van de jaarrekening naar een andere groep overgedragen werd

Naam

Product of activiteit waarin de groep participeert

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

Product dat beschikbaar is in/zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Product dat gericht is op/ beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

 Product dat gericht is op een buitenlandse markt

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

Opmerking: Hoewel websites wereldwijd raadpleegbaar zijn, worden ze hier in het merendeel van de gevallen als Vlaams gekwalificeerd aangezien ze duidelijk op de Vlaamse mediaconsument gericht zijn.

Nadat de diverse mediagroepen apart zijn toegelicht, wordt een globaal overzicht gegeven van de mate waarin crossmedialiteit speelt binnen de Vlaamse mediagroepen. Ten slotte wordt weergegeven hoe sommige mediagroepen onderling allianties aangaan om gezamenlijk mediaproducten op de markt te brengen, wat tot nog meer verregaande verstrengeling leidt.