7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste Europese omroepregulatoren behoren. Ze beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen gerelateerd aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Door de Covid-pandemie werd de 53ste vergadering van EPRA vervangen door volgende digitale sessies op 20 en 21 mei 2021:

  • een plenaire sessie over de activiteiten van EPRA;
  • een thematische sessie over aanzetten tot haat.

Ook de 54ste vergadering van EPRA werd door de Covid-pandemie vervangen door volgende digitale sessies op 14, 15 en 21 oktober 2021:

  • een plenaire sessie over de activiteiten van EPRA;
  • een plenaire sessie over sectoroverschrijdende samenwerking tussen regulatoren;
  • een thematische sessie over regulering van videoplatformdiensten;
  • twee rondetafelgesprekken over artificiële intelligentie en het EDU Media Test Project.

7.2. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

De Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten brengt de regelgevende instanties op het vlak van audiovisuele diensten bijeen om de Europese Commissie te adviseren over de uitvoering van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten van de EU.

De doelstellingen van ERGA zijn:

  • met het oog op een consistente toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten het adviseren en bijstaan van de Europese Commissie bij haar werkzaamheden alsook bij alle andere aangelegenheden in verband met audiovisuele mediadiensten voor zover ze onder de bevoegdheid van de Europese Commissie vallen;
  • het faciliteren van de samenwerking tussen de regelgevende instanties in de EU;
  • de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Op 1 juni 2021 nam een delegatie van de VRM deel aan de 15de plenaire vergadering van ERGA. Deze vergadering ging digitaal door.

Op deze vergadering keurden de leden een nota goed met een gemeenschappelijk standpunt m.b.t. de Digital Services Act (DSA).

Andere thema's die aan bod kwamen waren het Actieplan voor Europese Democratie, de sectoroverschrijdende samenwerking op het gebied van mediaregulering, pers- en mediavrijheid en desinformatie.

Ook een eerste aanzet voor het werkprogramma 2022 werd gegeven.

De zestiende plenaire vergadering van ERGA vond plaats op donderdag 2 december 2021. Ook deze vergadering ging online door. Op deze vergadering werden de eindrapporten van alle sub- en actiegroepen toegelicht en goedgekeurd. Deze eindrapporten gingen over de implementatie van de AVMD-richtlijn, de voltooiing van het regelgevend kader voor media binnen de Europese Unie, desinformatie, implementatie van de ERGA-intentieverklaring, economische effecten van de covid19-crisis, en mediageletterdheid. Er werd een nieuw bestuur verkozen. Karim Ibourki van de mediaregulator van de Franse Gemeenschap CSA werd verkozen tot voorzitter. Ook werd het werkprogramma voor 2022 aangenomen. In het kader van zijn werkprogramma voor 2022 zal ERGA zijn werkzaamheden verderzetten over de implementatie van de AVMD-richtlijn, over de toekomstige “Europese Wet inzake Mediavrijheid” (European Media Freedom Act / EMFA), over de toekomstige “Wet inzake Digitale Diensten” (Digital Services Act / DSA) en over desinformatie.