3.1.1.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Door de verregaande vormen van verticale en crossmediale integratie is het niet mogelijk financiële gegevens te presenteren voor de verschillende segmenten van de waardeketen. De financiële gegevens slaan namelijk op alle activiteiten van de onderneming en niet enkel op de radio-omroepactiviteiten.

Er wordt in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen publieke en private omroeporganisaties.

De tabel en grafiek voor publieke omroeporganisaties geven enkel de financiële situatie van de VRT weer aangezien dit de enige speler is in deze categorie.

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

VRT nv

211.002.673

357.219.755

425.193.221

439.007.354

-6.027.063

-3.698.497

2.138,6

Tabel 71: Financiële gegevens 2016 publieke landelijke radio

Figuur 22: Evolutie gemiddelde waarden 2007-2016 publieke landelijke radio - tekstuele beschrijving figuur 22

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Er zit weinig evolutie in de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie. Ze blijft achter op de evolutie van de consumptieprijzen. Dat valt deels te verklaren doordat de dotaties voor de VRT voor langere periodes vastgelegd worden. Er is een duidelijke daling van het aantal werknemers.

Deze grafiek toont de evolutie van de waarden t.o.v. 2007. Dat jaar was er een bedrijfsverlies en werd er verlies geboekt vóór belastingen. Dat maakt dat voor deze waarden een daling van de curve eerder positief te noemen is. 2010 en 2014 zijn duidelijk verlieslatende jaren, terwijl er in 2013 en 2015 winst gemaakt wordt.

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet exact gemaakt worden. De VRT geeft echter in haar jaarverslag aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen worden verdeeld. Voor de radio-aanbodsmerken bedroeg het aandeel in de kosten voor 2016 22,3% (ten opzichte van 22,6% in 2015).[128]

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Medialaan nv

49.604.352

220.932.306

261.997.707

321.112.512

53.266.326

13.841.232

529,7

 

JOEfm nv

22.335.427

23.561.800

8.758.670

9.068.784

2.630.109

2.757.187

17,3

Vlaanderen Eén nv

-4.566.568

4.652.051

9.038.340

9.070.370

276.034

222.030

20,5

Tabel 72: Financiële gegevens 2016 private landelijke radio

Bij Medialaan stegen de bedrijfsopbrengsten en daalden de bedrijfskosten t.o.v. 2015, zodat de vennootschap over het boekjaar 2016 een hogere bedrijfswinst haalde. Bij JOEfm liggen de financiële gegevens in dezelfde lijn als 2015.

Vlaanderen Eén heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, getuige daarvan het negatieve eigen vermogen. Een aangepast business plan moet echter leiden tot een positieve cash flow. Daarbovenop zal de vennootschap in de loop van 2017 opgenomen worden binnen de Mediahuis-groep. […]Ook heeft de Raad van Bestuur het engagement genomen om de aandeelhoudersleningen van 7.200.000 euro in totaal ten belope van 75% in te brengen in het kapitaal van de vennootschap zodat het negatief eigen vermogen weggewerkt wordt.[129]  

Figuur 23: Evolutie gemiddelde waarden 2007-2016 private landelijke radio - Tekstuele beschrijving figuur 23

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Ook bij de interpretatie van de grafiek met de evolutie van de waarden voor private landelijke radio-omroeporganisaties dient opgemerkt te worden dat de activiteiten van Medialaan naast radio ook tv omvatten. Bovendien weegt Medialaan door zijn grootte zeer sterk door in deze figuur.

In 2008 treedt Vlaanderen Eén toe tot de private landelijke radio. Dit verklaart de scherpe daling van de gemiddelden in 2008. De knik in 2012 is nagenoeg volledig te wijten aan mindere prestaties van Medialaan. Ook bij de sterke daling van de ‘winst van het boekjaar vóór belasting’ in 2016 is dat het geval. Sinds 2012 zien we de bedrijfswinst bij de private landelijke radio’s gestaag groeien. Het personeelsbestand en de omzet stegen lichtjes, ongeveer volgens dezelfde grootteorde als de CPI.[128] VRT nv (2017). Jaarverslag 2016, p. 198.

[129] Vlaanderen éen, Jaarrekening 2016, p. 30.