9.3. Beslissingen bij (ambtshalve) onderzoek m.b.t. radio-organisaties

1. VRM tegen VZW Radio Zelfstandig Harelbeke - 2017/001

Op 10 november 2016 meldt een vertegenwoordiger van Radio Maria dat, wegens de afbraak van het gebouw waar de zendinstallatie zich bevindt, de zendinfrastructuur onmiddellijk werd verplaatst naar een tijdelijke locatie. Er zou zo spoedig mogelijk een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning worden ingediend.

Vanuit de VRM wordt meegedeeld dat er op geen enkele andere plaats mag worden uitgezonden dan vanop de vergunde locatie. Indien er toch reeds uitzendingen vanop de nieuwe locatie zouden zijn, moeten deze onmiddellijk worden gestaakt, tot een nieuwe zendvergunning wordt afgeleverd. Er wordt eveneens opgemerkt dat het zendbedrijf dat instaat voor het technisch verzekeren van de uitzendingen en alle radio-omroepen die vanop diezelfde site uitzenden, reeds langer dan één jaar op de hoogte zijn van de noodzaak tot verhuis wegens afbraak van het gebouw.

Radio Maria liet hierop weten dat er reeds uitzendingen vanop de nieuwe locatie waren maar dat deze onmiddellijk werden gestaakt. Op 14 november heeft Radio Maria een aanvraag voor een nieuwe zendvergunning gedaan.

Op 17 november 2016 heeft de onderzoekscel van de VRM metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat Radio Maria geen uitzendingen meer verzorgt vanop de vergunde locatie, maar wel reeds zonder vergunning uitzendt vanop de aangevraagde zendlocatie.

Een radio-omroeporganisatie is steeds gehouden op elk ogenblik de bepalingen van de zendvergunning na te leven, dit overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft Radio Maria alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken (zoals antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, …) niet langer nageleefd.

Bij het bepalen van de strafmaat wordt enerzijds rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap ernstig worden verstoord.  Anderzijds wordt rekening gehouden met het gegeven dat sinds 14 december 2016 een nieuwe zendvergunning is afgeleverd en dat het een eerste inbreuk betreft.

De VRM besluit daarop een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

2. VRM tegen VZW Vrije Zender Radio 2000 - 2017/002

Bij een veldcontrole (12 oktober 2016) stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat Radio Haspengouw niet langer uitzendt vanop de vergunde zendlocatie, maar vanop een andere zendlocatie 3,4 kilometer daarvan verwijderd. Deze vaststellingen worden door Radio Haspengouw niet betwist.

Een radio-omroeporganisatie is steeds gehouden op elk ogenblik de bepalingen van de zendvergunning na te leven, dit overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft Radio Haspengouw alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken (zoals antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, …) niet langer nageleefd.

Aangezien intussen een nieuwe zendvergunning is toegekend, beslist de VRM om als sanctie een geldboete van 750 euro op te leggen.

3. VRM tegen GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst - 2017/007

Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de vennootschap GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst definitief ontbonden is. Door de ontbinding van deze rechtspersoon voldoet  de voormalige GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst niet langer aan de basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven als lokale radio-omroeporganisatie.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan de erkenning in te trekken, dit heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

4. VRM tegen VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel - 2017/023

De VRM ontving op 22 december 2016 een mail van een vertegenwoordiger van de lokale radio-omroeporganisatie VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (‘ZRO Mietje Stroel’, hierna: ZRO). De vertegenwoordiger meldt dat de radio-omroeporganisatie de vergunde zendlocatie noodgedwongen definitief heeft moeten verlaten. Er wordt een nieuwe aanvraag voor een andere zendlocatie ingediend. De radio-omroeporganisatie geeft aan reeds uit te zenden vanop deze zendlocatie, weliswaar met een lagere tijdelijke opstelling.

Als antwoord op deze mail wordt door de VRM meegedeeld dat er op geen enkele andere plaats mag worden uitgezonden dan vanop de vergunde zendlocatie. De VRM meldt uitdrukkelijk dat ingeval er toch reeds uitzendingen zouden zijn vanop de nieuwe locatie, deze onmiddellijk moeten worden gestaakt, tot een nieuwe zendvergunning wordt afgeleverd. Nadat een vertegenwoordiger van ZRO op 25 december 2016 antwoordt dat er inderdaad reeds wordt uitgezonden vanop de nieuwe locatie, wordt het voorgaande nogmaals benadrukt door de VRM op 28 december 2016.

Bij de verificatie op 6 januari 2017 van de opgegeven geografische coördinaten van de nieuwe zendlocatie, stelt de onderzoekscel vast dat het omroepsignaal van ZRO nog steeds wordt uitgezonden. Aan de hand van metingen wordt vastgesteld dat het signaal niet vanop de vergunde locatie wordt uitgezonden maar vanop de nieuw aangevraagd doch niet vergunde locatie. Deze vaststellingen worden door ZRO niet betwist.

Een radio-omroeporganisatie dient op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te leven, overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging, om welke reden dan ook, moet steeds vooraf worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft ZRO alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend.

Intussen is de aangevraagde zendvergunning wel toegekend op 26 januari 2017, waardoor de door ZRO gebruikte zendlocatie en -installatie niet langer afwijken van de geldende zendvergunning.

Bij het bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap ernstig worden verstoord.

Aangezien intussen een nieuwe zendvergunning is toegekend en het een eerste inbreuk betreft, wordt een administratieve geldboete van 500 euro opgelegd.

5. VRM tegen VZW Zelzaatse Radio Ham - 2017/030

Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de VZW Radio Ham definitief ontbonden is. Door de ontbinding van deze rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Radio Ham niet langer aan de basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven als lokale radio-omroeporganisatie.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan de erkenning in te trekken, dit heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

6. VRM tegen VZW Reformat - 2017/031

Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de VZW Reformat definitief ontbonden is. Door de ontbinding van deze rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Reformat niet langer aan de basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven als lokale radio-omroeporganisatie.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan de erkenning in te trekken, dit heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

7. VRM tegen VZW Radio Heikant - 2017/036

Op verzoek om informatie van de onderzoekscel van de VRM, laat VZW Radio Heikant (Nijlen/Berlaar – frequentie 105.3 MhZ) op 6 augustus 2017 aan de VRM weten de uitzendingen definitief te hebben stopgezet.

Artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de VRM in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden, de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken. Artikel 193, § 3, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat het opschorten of intrekken van de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie het opschorten of intrekken van de zendvergunning tot gevolg heeft.

De VRM besluit dat het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van de uitzendingen, de optimale invulling van het frequentieplan in de weg staat. Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Radio Heikant in te trekken. Het intrekken van deze erkenning heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

8. VRM tegen BVBA FM Promotion - 2017/038 

Op 5 juli 2017 legt de onderzoekscel van de VRM aan de algemene kamer een rapport voor aangaande de uitzendingen van de lokale radio-omroeporganisatie BVBA FM Promotion. De algemene kamer beslist hierop een procedure op tegenspraak te starten.

FM Promotion werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor de lokaliteit Bree (99.3 MHz). Zij heeft op 31 maart 2014 gemeld tot het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ te behoren (voordien was FM Promotion aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Hit FM’) en beschikt over een zendvergunning van 8 april 2014 met als roepnaam ‘FamilyRadio Noord-Limburg’.

De onderzoekscel stelt op 13 maart 2017 echter vast dat FM Promotion geen programma’s van het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ meer uitzendt, maar wel programma’s van het samenwerkingsverband ‘Hit FM’.

Op 1 juni 2017 stelt de onderzoekscel vervolgens vast dat FM Promotion geen uitzendingen meer brengt van het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ of van het samenwerkingsverband ‘Hit FM’, maar wel uitzendingen onder de benaming ‘Radio Grensland’ (buiten samenwerkingsverband).

Op basis van deze vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat FM Promotion, op een tijdspanne van enkele maanden, tweemaal wijzigingen heeft doorgevoerd door het overstappen naar en uitstappen uit samenwerkingsverbanden.

Artikel 146, § 1, van het Mediadecreet bepaalt dat lokale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben gekregen, willen toetreden tot, overstappen naar of uittreden uit een samenwerkingsverband met andere lokale radio-omroeporganisaties, daarvoor de goedkeuring aan de Vlaamse Regering moeten vragen.

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat FM Promotion voor geen van de beschreven wijzigingen een goedkeuring heeft aangevraagd of verkregen bij de Vlaamse Regering.

FM Promotion betwist de vaststellingen van de onderzoekscel net. De radio-omroeporganisatie erkent dat zij foutief heeft gehandeld en wenst zich hiervoor te excuseren.

De VRM stelt bijgevolg vast dat FM Promotion een inbreuk heeft begaan op artikel 146, § 1, van het Mediadecreet.  Doordat wijzigingen in samenwerkingsverbanden tussen lokale radio-omroeporganisaties een voorafgaandelijk onderzoek en een formele goedkeuring door de Vlaamse Regering vereisen, kan de VRM niet anders dan de erkenning van FM Promotion als lokale radio-omroeporganisatie schorsen. Het opschorten van de erkenning brengt ook het opschorten van de zendvergunning met zich mee.

Indien FM Promotion van de Vlaamse Regering goedkeuring krijgt voor de betreffende wijzigingen in samenwerkingsverbanden met andere lokale radio-omroeporganisaties, dient zij de VRM hiervan bij aangetekende brief op de hoogte te stellen. De uitzendingen kunnen slechts hervat worden nadat de VRM vervolgens bij aangetekende brief hiervoor expliciet de toelating heeft gegeven.

9. VRM tegen VZW Kiliaan - 2017/043

Uit een rapport van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat VZW Kiliaan zonder aanvaardbare reden geen gebruik meer maakt van de toegewezen frequentie en evenmin uitzicht biedt dat daar op korte termijn verandering in zal komen.

Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Kiliaan in te trekken.

10. VRM tegen VZW Kuurnse Lokale Omroep - 2017/044 

Uit een rapport van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat VZW Kuurnse Lokale Omroep zonder aanvaardbare reden geen gebruik meer maakt van de toegewezen frequentie en evenmin uitzicht biedt dat daar op korte termijn verandering in zal komen.

Frequenties zijn een schaars goed, er dient dus over gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Kuurnse Lokale Omroep in te trekken.

11. VRM tegen VZW Bergom - 2017/049

De VRM stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering (1 september 2017) van VZW Bergom heeft beslist de vereniging op eigen initiatief te ontbinden.

Door de ontbinding van de rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Bergom niet langer aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radio-omroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.

De erkenning van VZW Bergom werd niet op rechtsgeldige wijze overgedragen aan een andere rechtspersoon en er werd geen verzoek tot overdracht gericht tot de Vlaamse Regering.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan stellen dat niet langer is voldaan aan alle basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, van het Mediadecreet om als lokale radio-omroeporganisatie erkend te blijven. Het is bijgevolg noodzakelijk om de erkenning in te trekken, dit ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap waarop de VRM toezicht uitoefent.

Het intrekken van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

12. VRM tegen VZW Radio Magic - 2017/050

De VRM stelt vast dat de algemene vergadering van VZW Radio Magic heeft beslist de vereniging op eigen initiatief te ontbinden.

Door de ontbinding van de rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Radio Magic niet langer aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radio-omroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.

De erkenning van VZW Radio Magic werd niet op rechtsgeldige wijze overgedragen aan een andere rechtspersoon en er werd geen verzoek tot overdracht gericht tot de Vlaamse Regering.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan stellen dat niet langer is voldaan aan alle basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, van het Mediadecreet om als lokale radio-omroeporganisatie erkend te blijven. Het is bijgevolg noodzakelijk om de erkenning in te trekken, dit ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap waarop de VRM toezicht uitoefent.

Het intrekken van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.