Hoofdstuk 2: Mediagroepen in Vlaanderen

De evolutie naar meer crossmedialiteit zoals die ook op het einde van hoofdstuk 1 aan bod kwam, is reeds een tijd aan de gang. Zo vormden zich in Vlaanderen historisch een aantal mediagroepen die via dochterondernemingen mediacontent onder verschillende vormen aanbieden.

In dit tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de voornaamst (op basis van de balans) mediagroepen die in Vlaanderen in meerdere mediatakken actief zijn. Er zal informatie gegeven worden over de volgende groepen: 

Tabel 44 : Mediagroepen in Vlaanderen
Naam
Belgacom
Concentra
Corelio
De Persgroep
De Vijver Media
Mobistar
Roularta Media Group
Sanoma
Telenet
Think Media
Vlaamse Media Maatschappij
VRT

De Vijver Media en de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) maken elk deel uit van verschillende andere mediagroepen. Voor de overzichtelijkheid worden ze toch apart als groep vermeld.

In het rapport 2011 werd in dit hoofdstuk nog informatie gegeven over Alfacam. Aangezien deze groep zich ondertussen uit het radiosegment teruggetrokken heeft, situeren de activiteiten van de groep zich bijna uitsluitend in het segment televisie. Daarom werd beslist om de onderneming niet meer als een echte mediagroep op te nemen in het rapport 2012.[72]

In dit hoofdstuk wordt voor elke mediagroep apart een toelichting gegeven bij het aandeelhouderschap, de groepsstructuur en het productaanbod.

In zoverre nagegaan kon worden welke eigenaars een bepaalde groep controleren, wordt hier melding van gemaakt. Het is niet steeds mogelijk om het aandeelhouderschap tot 100% samen te stellen.

Elke groepsstructuur zal worden weergegeven onder de vorm van een organigram dat werd samengesteld op basis van de informatie die in 2012 werd neergelegd bij de Nationale Bank van België en die gegevens bevat over boekjaar 2011.

Voor de verschillende groepen werd een overzichtsschema gemaakt dat de activiteiten binnen de schakels contentproductie / aggregatie / distributie van de waardeketens voor radio, televisie, geschreven pers en internet weergeeft.

Indien een groep daarnaast een bijkomende activiteit heeft die voor interactie met dit media-aanbod kan zorgen, werd het ook opgenomen in het overzicht.

Hieronder vindt u de legende voor de productoverzichtsschema’s. Waar producten of activiteiten via participatie worden aangeboden wordt dit bij het specifieke product vermeld:

Figuur 10: Legende productoverzicht per groep
Product dat beschikbaar is in / zich richt tot een deel van de Vlaamse Gemeenschap (vb. regionale televisie) Product dat beschikbaar is in / zich richt tot een deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)
Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Product dat een Franstalige equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt
Product dat gericht is op een buitenlandse markt Product dat gericht is op een buitenlandse markt

Nadat de diverse mediagroepen apart zijn toegelicht, wordt een globaal overzicht gegeven van de mate waarin crossmedialiteit speelt in de Vlaamse mediasector. Ten slotte wordt nagegaan hoe sommige mediagroepen onderling allianties aangaan om gezamenlijk mediaproducten op de markt te brengen.  


[72] In oktober 2012 heeft Alfacam een gerechtelijk akkoord aangevraagd.