Inleiding

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Het voorliggende toezichtsrapport [1] heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2012- 2016 van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald het werkingsjaar 2012.

Het door de VRM uitgevoerde toezicht betreft de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst en is niet van financiële of budgettaire aard.[2] Het toezicht door de VRM is complementair met de supervisie door de gemeenschapsafgevaardigde in opdracht van de Vlaamse Regering. Hierdoor worden de doelstellingen 39 en 40 niet behandeld in dit rapport.

De VRM beoordeelt in dit rapport de mate waarin de openbare omroep in 2012 zijn strategische en operationele doelstellingen heeft  behaald. De VRM maakte hierbij gebruik van een afsprakenkader dat door beide partijen in 2012 ontwikkeld en gevalideerd is. Er is gewerkt met tussentijdse rapporten die door het jaar heen verder verfijnd zijn om te komen tot voorliggend resultaat.

Door de VRT werden zowel cijfergegevens als beschrijvende passages aan de VRM overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van de PPM-studie (Portable People Meter-studie), CIM als van de Studiedienst van de VRT. De cijfergegevens van de Studiedienst van de VRT werden door de VRM steekproefsgewijs geverifieerd. Deze controle gebeurt via het opvragen van playlists (radio) en programmaschema’s (televisie) na uitzending. Dit is gebeurd tijdens de maanden juni en november 2012.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists en programmaschema’s van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefsgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die de VRT overmaakt gelijk zijn aan de controledata van de VRM.
Deze controle gebeurt zowel in het kader van het gamma cultuuruitingen en educatie via de generalistische televisiekanalen als voor de Vlaamse muziekproducties en Nederlandstalige muziek op radio.

In dit rapport worden de verwezenlijkingen van de VRT in het kader van de strategische en operationele doelstellingen besproken. In het algemeen kan gesteld worden dat de VRT, op enkele onderdelen na, haar strategische en operationele doelstellingen voor het werkingsjaar 2012 behaald heeft. De conclusie en aanbeveling worden door de VRM toegelicht. Deze aanbeveling moet de openbare omroep in staat stellen de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap verder te optimaliseren.


[1] Conform artikel 218, § 2, 9°, van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009, houdt de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, en rapporteert hier jaarlijks over aan de Vlaamse Regering.
[2] In de Memorie van Toelichting van het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 staat het volgende inzake het nieuwe artikel 169 (stuk 464 nr. 1, p. 9): “Tenslotte treedt de algemene kamer ook op als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Het gaat niet om een financieel of een budgettair toezicht, wel om een toezicht op de naleving van de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Deze bevoegdheid van de VRM is complementair met het toezicht door de Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde zoals geregeld in artikel 25 van de gecoördineerde decreten.”