6. Opvolging, rapportering en evaluatie - Transparantie

SD41: De openbare omroep hanteert een open communicatie met de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, de Raad van Bestuur, de Vlaamse Regulator voor de Media, het publiek, de vakbonden en de medewerkers.

OD41.1: De VRT geeft aan elk controleorgaan de meest ruime informatie die dat orgaan nodig heeft om zijn toezicht optimaal te kunnen uitvoeren. De leidende principes van het toezicht zijn vastgelegd in het Charter Deugdelijk Bestuur van de VRT.

 • De commissaris, het Auditcomité, de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap, het Rekenhof en de gemeenschapsafgevaardigde hebben toegang tot alle documenten en informatie, ook de bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke documenten en informatie.

 • De VRT past het “single audit” concept toe.

OD 41.2: Het jaarverslag bevat alle relevante informatie over de uitvoering en financiering van de openbare omroepopdracht.  De VRT zorgt ervoor dat de gegevens in de jaarverslagen over de jaren heen met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Rapportering over de financiering van de openbare omroepopdracht bevat volgende elementen:

 • Rapportering  “Analyse van de opbrengen en kosten” van de VRT waarbij een overzicht wordt gegeven van de kosten en opbrengsten vermeld in het financieel plan.  Daarbij wordt op vlak van opbrengsten meer detailinformatie gegeven over de rubrieken subsidies, opbrengsten uit commerciële communicatie’,  ‘BAN’ en ‘ruilopbrengsten’. Op vlak van kosten wordt informatie verschaft over de programma-output per radio- en televisienet; de totale kost per uitzenduur per radio- en televisienet, de kost per uitzenduur radio, de kost per uitzenduur televisie, de verdeling van de verhouding IPRO/EPRO’s en dit zowel uitgedrukt in percentage van het televisieproductiebudget als uitgedrukt in percentage van het aantal uitzenduren televisie ,  de kost per themasite, de kost per mediagebruiker, de voorraden m.b.t. programma-aankoop, eigen productie en sportrechten.

 • Rapportering over het (al dan niet behalen) van  de financiële performantiemaatstaven voorzien in deze beheersovereenkomst.

 • Rapportering over de netto-kost van de publieke omroepopdracht.

 • Het bedrag van bijkomende publieke financiële middelen die de VRT naast de dotatie bedoeld in artikel 10 van deze overeenkomst verkrijgt van de Federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest, het Brussels hoofdstedelijke gewest de provincies, steden en gemeentes.

 • Financiële rapportering over de activiteiten van de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR).

OD 41.3: De VRT bouwt een informatiewebsite uit met onder meer aanvullende informatie over interne procedures en richtlijnen, toepassing wetgeving op overheidsopdrachten e.a .  Deze wordt voor einde 2012 gelanceerd.

Om deze doelstelling te behalen dient de VRT:

 1. aan elk controleorgaan de meest ruime informatie te geven die dat orgaan nodig heeft om zijn toezicht optimaal te kunnen uitvoeren. De leidende principes van het toezicht zijn vastgelegd in het Charter Deugdelijk Bestuur van de VRT.
 2. In het jaarverslag alle relevante informatie op te nemen over de uitvoering en financiering van de openbare omroepopdracht.  De VRT zorgt ervoor dat de gegevens in de jaarverslagen over de jaren heen met elkaar vergeleken kunnen worden. 
 3. een informatiewebsite uit te bouwen met onder meer aanvullende informatie over interne procedures en richtlijnen, toepassing wetgeving op overheidsopdrachten en andere .  Deze wordt voor einde 2012 gelanceerd.

De VRT hanteerde ook in 2012 een open communicatie met al haar stakeholders.

De VRT gaf ook alle informatie aan de gemachtigde Toezichtsorganen in functie van de uitgevoerde controlewerkzaamheden. De leidende principes van het toezicht (zoals vastgelegd in het Charter Deugdelijk Bestuur van de VRT) werden toegepast.

Zowel het Rekenhof, als de Interne audit van de Vlaamse Administratie en die van de VRT, alsook de statutaire commissaris gaven gezamenlijk uitvoering aan het single auditprincipe. De controle-organen van de VRT rapporteerden elk hun al dan niet gezamenlijke bevindingen aan alle bij die controles betrokken partijen.

Het jaarverslag van de VRT bevat alle relevante informatie over de uitvoering en de financiering van de openbare omroepopdracht van de VRT.

 • Dit jaarverslag is voor iedereen toegankelijk, o.a. door publicatie op de bedrijfswebsite van de VRT (www.vrt.be).  Naast het meest recente jaarverslag, is ook het jaarverslag van het voorgaande jaar beschikbaar op de VRT-website. Op die manier kunnen de gegevens over de jaren heen vergeleken worden.
 • De VRT geeft met de publicatie van haar jaarverslag de financiële informatie vrij die ze kan en mag bekendmaken. Zoals o.a.:
  • De jaarrekening en de resultaatverwerking
  • Overzicht van de opbrengsten vermeld in het financieel plan
   • Subsidies
   • Distributie-inkomsten
   • Inkomsten uit commerciële communicatie
   • Inkomsten uit Boodschappen algemeen nut
   • Inkomsten uit exploitatie-afgeleiden
   • Inkomsten uit andere commerciële exploitaties
   • Ruilopbrengsten
  • Overzicht van de kosten :
   • Kostprijs van programma-output per radio- en televisienet
   • Totale kostprijs per uitzenduur per radio- en televisienet + kost radio versus televisie
   • Kostprijs van output internet en mobiele toepassingen
   • Verdeling verhouding interne / externe productie
   • Kosten onderzoek & innovatie
   • Voorraden filmrechten, sportrechten en eigen producties
  • Toelichting bij de nettokosten van de publieke opdracht en de ondercompensatie van de publieke omroepopdracht.
  • Financiële rapportering over de activiteiten van de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR)
 • In het jaarverslag geeft de VRT ook aan hoe ze haar inhoudelijke opdracht uitvoert en hoe wordt voldaan aan de strategische en operationele doelstellingen. De VRT gaat daarbij o.a. dieper in op het aanbod dat ze aanbiedt en op het bereik van haar aanbod bij het publiek.

De VRT lanceerde in 2012 een transparantiewebsite die voor iedereen toegankelijk is (www.vrt.be/transparantie). De transparantiewebsite van de VRT is een informatiewebsite met onder meer aanvullende informatie over interne procedures en richtlijnen, toepassing wetgeving op overheidsopdrachten, missie en waarden van de VRT, financiering van de VRT, beleid en richtlijnen, organisatiestructuur, …

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.

 

SD42: De VRT moet beschikken over een goed gedefinieerd intern controlesysteem, een risicobeheersingsysteem en een mechanisme dat kwaliteit van informatie en rapportering waarborgt.

OD42.1: De interne audit van de VRT zal het bestaande interne controlesysteem evalueren, wijzen op mogelijke verbeteringspunten en jaarlijks rapporteren over de vooruitgang aan het auditcomité.

OD42.2: Vanaf het jaarverslag van 2011 wordt over de beheersing van het intern controlesysteem gerapporteerd aan de hand van een ‘in control statement’.   

De VRT werkte in 2012 verder aan de definitie en werking van een intern controlesysteem. De VRT zal het opzetten van haar gestructureerd risicomanagementsysteem in 2013 verder afstemmen met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie.

Het jaarverslag van de VRT bevat een “in-control statement”. Samen met het interne jaarverslag van de Interne audit en het auditcomité beschrijft het de stand van zaken van de interne controle bij de VRT.

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.