VRM legt VRT 10.000 euro boete op (sponsoring krasloten Nationale Loterij)

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM controleerde de uitzending van het programma 'De Ideale Wereld' (CANVAS) op donderdag 5 september 2019.

Voor en na het programma worden sponsorvermeldingen uitgezonden, waaronder een sponsorboodschap voor een kraslot van de Nationale Loterij.

Volgend uit de regelgeving mogen sponsorboodschappen niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie. De boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclameboodschappen is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM oordeelt dat door de betreffende sponsorboodschap de kijker rechtstreeks wordt aangespoord tot aankoop van de krasloten. Het product wordt specifiek aangeprezen door middel van promotioneel woordgebruik.

Bijgevolg heeft de VRT een inbreuk begaan op artikel 91, eerste lid, 2°, en artikel 92 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat bij VRT reeds eerder gelijkaardige inbreuken zijn vastgesteld.

Bijgevolg wordt een administratieve geldboete van 10.000 euro opgelegd.


Eerdere inbreuken VRT m.b.t. dit punt:

Beslissing 2017-032 (10 juli 2017)
Beslissing 2018-007 (22 januari 2018)
Beslissing 2019-009 (11 maart 2019)

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Artikel 92 van het Mediadecreet bepaalt:

"De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsors of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 december 2019
Beslissingsnummer:
2019-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek