7.500 euro boete voor Canvas (niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap)

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (15 januari 2019, 17u-23u), waaronder Canvas.

Omstreeks 19u worden visueel programma-aankondigingen voor Canvas getoond, terwijl auditief het Radio 1-signaal wordt uitgezonden. Zo is er onder andere een sponsorvermelding te horen voor een automerk waarin een promotioneel element zit dat aanzet tot consumptie. De consument wordt rechtstreeks aangespoord om de nieuwe wagen te gaan bekijken en aan te kopen.

De betrokken sponsorvermelding heeft aldus een wervend karakter en spoort aan tot aankoop. Hierdoor beantwoordt de sponsorvermelding niet aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

VRT betwist de inbreuk niet en geeft aan de vaststaande rechtspraak van de VRM met betrekking tot sponsorboodschappen te kennen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat reeds eerder gelijkaardige inbreuken bij VRT werden vastgesteld.

De VRM besluit een administratieve boete van 7.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op televisiediensten en teletekst, met uitzondering van artikel 96, dat eveneens van toepassing is op radiodiensten.

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Artikel 92 van het Mediadecreet bepaalt:

"De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsors of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2019
Beslissingsnummer:
2019-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek