ÉÉN: boete voor het niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen (‘mag ik u kussen?’)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (13 april 2017, 17u-23u), waaronder ÉÉN.

De VRM stelt vast dat bij het programma ‘Mag ik u kussen?’ twee sponsorboodschappen worden uitgezonden die niet in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving.

Bij de memorie van toelichting bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie herhaalt de decreetgever volgend principe: “Sponsoring mag ook niet rechtstreeks tot het kopen of huren van goederen of diensten aanzetten. Het onderscheidend criterium is de boodschap, en niet de vorm van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor of van zijn producten of diensten, is toegestaan in de sponsorvermelding, omdat deze niet aanzet tot consumptie.”

De VRM meent dat de voorliggende sponsorboodschappen verder gaan dan het louter vermelden van een algemeen imago-ondersteunende boodschap van de sponsor in kwestie. De sponsorvermeldingen blijken een wervend karakter te hebben, de kijker wordt rechtstreeks aangespoord tot consumptie.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat reeds eerder gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld bij VRT.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Artikel 92 van het Mediadecreet bepaalt:

"De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsors of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 oktober 2017
Beslissingsnummer:
2017-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek