2.12 Wettelijke functiehouders

Uit de bevraging die de VRM over het mediaconcentratierapport 2015 uitvoerde bleek interesse naar de cumulatie van mandaten van personen die als wettelijke functiehouder bij mediaondernemingen optreden.

Vermits bij een rapportering over personen bepaalde privacyregels moeten gerespecteerd worden, diende de gegevensverzameling en –verwerking in overleg met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer te gebeuren.

De VRM verkreeg vanwege e-government een lijst met per KBO-nr uit de VRM databank een uniek nummer voor de personen die genoteerd staan als

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Zaakvoerder
 • Bestuurder
 • Gedelegeerd bestuurder
 • Vast vertegenwoordiger rechtspersoon
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Oprichter van een onderneming natuurlijk persoon
 • Algemeen lasthebber
 • Vennoot of lid
 • Persoon belast met dagelijks bestuur
 • Lid directiecomité

Deze functies kunnen zowel door natuurlijke als door rechtspersonen bekleed worden. In onderstaande tabel wordt opgesplitst hoeveel natuurlijke en rechtspersonen in 1, 2, 3, 4, tussen 5 en 10, of meer, bedrijven een functie bekleden.

Aantal bedrijven

695

Aantal unieke mandaathouders

1893

1 mandaat

1671

2 mandaten

145

3 mandaten

33

4 mandaten

17

5 of meer mandaten

21

10 of meer mandaten

6

Bron: VRM op basis van VKBO

Tabel 70: Overzicht functiehouders

Bij 6 natuurlijke of rechtspersonen met tien of meer functies zijn er een aantal uitschieters. De VRM heeft geen namen van deze personen, maar kon wel nagaan in welke ondernemingen deze “mandatenkampioenen” functies bekleden. De top drie, met resp. 61, 59 en 52 mandaten blijkt actief bij verschillende lokale radio’s. De daaropvolgende natuurlijke of rechtspersonen zijn tevens actief in de lokale radiosector. De zevende in de rangschikking oefent functies uit in 9 ondernemingen die instaan voor een gevarieerd media-aanbod.

In hoofdstuk 3 wordt de cumulatie van mandaten per productketen verder geïllustreerd.