Voorwoord

Het voorbije jaar was een druk en boeiend jaar voor onze organisatie. Zo werd in de eerste maanden van 2017 hard gewerkt aan het advies rond het nieuwe Ketnet Junior-kanaal. De VRM heeft daarbij het voorliggende dossier diepgaand geanalyseerd en op basis van diverse parameters beoordeeld. Hiervoor werd ook een publieke bevraging georganiseerd.

De VRM opteerde er in zijn advies voor om verschillende mogelijke pistes te beschrijven. De VRM meende dat het niet opportuun was om zelf een beslissing naar voren te schuiven maar wel om het beleid handvatten aan te reiken voor de finale beslissing.

Samen met de andere mediaregulatoren werd verder werk gemaakt van een nieuwe analyse van de markt voor televisieomroep. Een ontwerp van beslissing werd bekendgemaakt. Proximus en Telenet dienen aan andere partijen toegang te verlenen tot hun netwerk. Hopelijk kunnen we snel werk maken van de verdere implementatie.

De VRM heeft zich de voorbije jaren opgewerkt tot een referentie binnen de Vlaamse mediasector. Dit kan niet wanneer vanuit een ivoren toren wordt gewerkt, maar wel wanneer we effectief het werkveld ingaan. De voorbije jaren zijn de contacten met de Vlaamse mediaspelers aangehaald. De afgelopen maanden zijn deze nog versterkt. Héél onze organisatie, leden van de kamers, management, personeelsleden, heeft het voorbije jaar regelmatig contact gehad met de vele spelers die ons Vlaams medialandschap rijk is. Dit zijn zowel informele contacten, maar eveneens zeer gerichte vragen van televisieomroepen naar interpretatie van het Mediadecreet, tot de wekelijkse contacten van onze mensen in het veld bij de radio-omroeporganisaties.

Naar jaarlijks gewoonte publiceerden we in december ons rapport over de Mediaconcentratie in Vlaanderen. In de nieuwe editie vindt u maar liefst 299 pagina’s vol informatie en cijfers over onze Vlaamse mediasector. En hoewel dit rapport vooreerst een beleidsinstrument is om de toestand van onze mediasector te analyseren, toch merken we ook nu weer dat dit rapport veelvuldig geconsulteerd wordt door mensen uit de mediasector, communicatieprofessionals en vanuit academische hoek. Ons rapport is voor velen een werkinstrument, een naslagwerk. In de weken volgend op de publicatie ontvingen we veel positieve reacties. Na het harde labeur en speurwerk dat aan het rapport voorafgaat, doet dit uiteraard zeer veel deugd.  

In het absolute jaareinde stonden de radiovergunningen centraal. De administratie stelde alles in het werk om de binnenkomende dossiers zo spoedig mogelijk af te werken of waar nodig de inpasbaarheidsonderzoeken aan te vragen. Binnen de beschikbare tijd werd het maximale gerealiseerd.

 

Matthias Storme (voorzitter raad van bestuur),
Joris Sels (gedelegeerd bestuurder).