7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste Europese omroepregulatoren behoren. Ze beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen gerelateerd aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Van 18 tot en met 19 mei 2017 nam een delegatie van de VRM deel aan de 45e vergadering van EPRA.

Tijdens de eerste plenaire sessie werd het thema ‘Nieuws in het digitale tijdperk’ behandeld.  Een tweede plenaire sessie werd gewijd aan ‘Beloften en uitdagingen van digitale disruptie: filters, algoritmen en diversiteit’.

Tevens waren er werkgroepen over mediageletterdheid, vergunningssystemen en de toekomst van radio-omroep.

Van 11 tot en met 13 oktober 2017 nam een delegatie van de VRM deel aan de 46e vergadering van EPRA.

De eerste plenaire sessie zette de bespreking verder van het thema ‘Nieuws in het digitale tijdperk’. Hier werd vooral onderzocht hoe een aantal belangrijke waarden zoals onpartijdigheid, nauwkeurigheid en fairness in de praktijk kunnen worden omgezet. Tijdens een tweede plenaire sessie werd verdergewerkt aan het thema ‘Beloften en uitdagingen van digitale disruptie: filters, algoritmen en diversiteit’. Centraal daarbij stond mediageletterdheid voor minderjarigen in het digitale tijdperk.

De werkgroepen over mediageletterdheid en vergunningssystemen zetten hun werkzaamheden verder en een werkgroep besprak de veranderende verhouding tussen burgers en regulatoren.    

7.2. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

De Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten brengt de regelgevende instanties op het gebied van audiovisuele diensten bijeen om de Europese Commissie te adviseren over de uitvoering van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten van de EU.

De doelstellingen van ERGA zijn:

 • met het oog op een consistente toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten het adviseren en bijstaan van de Europese Commissie bij haar werkzaamheden alsook bij alle andere aangelegenheden in verband met audiovisuele mediadiensten voor zover ze onder de bevoegdheid van de Europese Commissie vallen;
 • het faciliteren van de samenwerking tussen de regelgevende instanties in de EU;
 • de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Op 9 maart 2017 nam een delegatie van de VRM deel aan de zevende plenaire vergadering van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services.

Tijdens deze vergadering werd het verslag over de bescherming van minderjarigen goedgekeurd. Het rapport biedt een overzicht van beschermingsmaatregelen die momenteel worden gebruikt door een groot aantal spelers in het geconvergeerde audiovisuele medialandschap. 

Op deze vergadering heeft de Europese Commissie de stand van zaken toegelicht van de herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.

Belangrijk was voorts dat de taakomschrijving werd goedgekeurd van de verschillende werkgroepen die binnen ERGA actief zijn: 

 • De werkgroep gewijd aan het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken:

  De doelstelling van deze werkgroep is vooral een upgrade te doen van de bestaande database met goede praktijken en het project ‘ERGA Academie’ uit te bouwen, die allerlei initiatieven kan ontwikkelen zoals team- en twinningprojecten, stages, lezingen en werkbezoeken.

 • De werkgroep gewijd aan de bescherming van minderjarigen:

  De bedoeling van deze werkgroep is om good practices te ontwikkelen die door alle regulatoren kunnen worden gebruikt. 

 • De werkgroep gewijd aan co- en zelfregulering: 

  De bedoeling van deze werkgroep is om goede praktijken met betrekking tot de oprichting van co- en zelfregulerende systemen uit te wisselen.

 • De werkgroep gewijd aan het opstellen van toekomstbestendige Europese audiovisuele regelgeving en het toekomstbestendig maken van ERGA:

  De klemtoon ligt hier op het aanbrengen van mogelijke verbeteringen aan de huidige werking van ERGA en het adviseren van de Europese Commissie met betrekking tot onderwerpen in verband met de herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.

De achtste plenaire vergadering van ERGA vond plaats op 9 november 2017. 

Tijdens deze bijeenkomst werd Damir Hajduk, voorzitter van de Kroatische mediaregulator tot voorzitter van ERGA voor 2018 gekozen.  Luboš Kukliš van de Slowaakse mediaregulator en Tobias Schmid van de Duitse mediaregulator werden als vice-voorzitter verkozen.

Op deze vergadering werd eveneens het werkprogramma 2018 van ERGA goedgekeurd.  Dat programma voorziet in de oprichting/verderzetting van vier ERGA-werkgroepen. Hun werkzaamheden zullen grotendeels afhangen van het resultaat van de herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en zullen zich concentreren op de volgende gebieden:

 • pluralisme;
 • uitwisseling van ervaringen en goede praktijken;
 • uitbreiding van de scope van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Hier zullen taskforces worden opgericht die zullen focussen op de regulering van onlineplatformen, de promotie van Europese werken en territoriale bevoegdheidsissues;
 • zelf- en co-regulering. 

7.3. Werkbezoek van de Oekraïense mediaregulator

Op 14 juni 2017 ontving de VRM een delegatie van de Nationale Raad voor televisie- en radio-omroep uit Oekraïne.

De VRM gaf een presentatie om zijn werking toe te lichten en wisselde informatie uit over mediaregulering en -toezicht.

7.4. Werkbezoek van de ombudsman van de VRT

Op 29 augustus 2017 ontving de VRM de ombudsman van de VRT. Ook hier werd een presentatie gegeven en raakpunten werden overlopen. 

7.5. Werkbezoek van de Vlaamse ombudsman

Op 28 september 2017 ontving de VRM de Vlaamse ombudsman. De VRM lichtte hier ook zijn werking toe en tevens werd besproken hoe de burger het best kan worden geholpen wanneer hij een klacht heeft over een mediagerelateerd onderwerp.