2.3. Het financieel kader

Het financieel kader (begroting) van de VRM zag er in 2017 als volgt uit:

Aan ontvangstenzijde:

ESR-codeNaamBedrag (kEUR)
08.21Overgedragen overschot vorige boekjaren5.003
46.10Dotatie HB0-1HHI2AY-IS1.376
16.11Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen1.127
16.12Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen2
16.20Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid3
38.10Inkomensoverdrachten van bedrijven87
38.40Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen11
-Totaal ontvangsten7.609

De inkomsten uit de administratieve geldboetes die door de VRM worden opgelegd, komen terecht in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid. Het bedrag van de opgelegde boetes heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werkingsmiddelen van de VRM.

Aan uitgavenzijde:

ESR-codeNaamBedrag (kEUR)
11.00Lonen1.830
12.11Werking en toelagen346
03.22Over te dragen overschot van het boekjaar5.028
12.11Algemene werkingskosten315
12.50Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector5
34.50Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten2
74.22Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken10
41.10Terugbetaling werkingsdotatie HB0-9HHIAAY-O173
-Totaal uitgaven7.609