Woord vooraf

Beste lezer,

mediaconcentratie geniet reeds lang de aandacht van het Vlaams Parlement als cultureel, maatschappelijk en economisch relevant thema. De decreetgever heeft de algemene kamer van de VRM als taak toegekend concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen.

Met het rapport  “Mediaconcentratie in Vlaanderen 2012” geeft de VRM informatie over de ondernemingen die in de verschillende deelsegmenten van de Vlaamse mediasector actief zijn. Aan de hand van cijfermateriaal worden de verhoudingen tussen deze spelers geïllustreerd en wordt een beeld van de verticale, horizontale en crossmediale integratie geschetst.

Door toenemende crossmedialiteit en convergentie kunnen een aantal mediaproducten niet langer in één welbepaald hokje geplaatst worden. Deze twee tendensen bemoeilijken het echter om eenduidig uitspraken te doen over de concentraties binnen bepaalde segmenten van de mediasector. Om deze nuances te kunnen aanbrengen besteedt dit nieuwe rapport ruim aandacht aan het fenomeen.

In 2012 werden de verhoudingen tussen de verschillende mediagroepen gedeeltelijk herschikt. Een aantal sluimerende conflicten, die onder andere te maken hebben met machtsverhoudingen, worden steeds duidelijker zichtbaar.

De VRM heeft hierin geen stelling aan te nemen, maar is er van overtuigd dat het aanleveren van correcte en neutrale informatie over de posities van de betrokken spelers van pas kan komen bij de beoordeling ervan.

Dit rapport is in eerste instantie bedoeld als instrument voor de beleidsmakers. De VRM hoopt dat ook het brede publiek dat in de mediasector is geïnteresseerd er zijn gading in kan vinden.

 

Eric Brewaeys,
Voorzitter van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media