2.3. Het financieel kader

Het financieel kader (begroting) van de VRM zag er in 2012 als volgt uit :

Aan ontvangstenzijde:

Financieel kader VRM - ontvangstenzijde
ESR-code Naam Bedrag (kEUR)
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.601
16.11 Aan bedrijven 910
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 12
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 3
38.10 Van bedrijven 90
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 10
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IV Azrp) 1.501
Totaal ontvangsten   6.127

De inkomsten uit de administratieve geldboetes die door de VRM worden opgelegd, komen terecht in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid. Het bedrag van de opgelegde geldboetes heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werkingsmiddelen van de VRM.

Aan uitgavenzijde:

Financieel kader - uitgavenzijde
ESR-code Naam Bedrag (kEUR)
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 3.599
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 963
11.12 Overige bezoldigingselementen 141
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 462
11.31 Directe toelagen 32
11.40 Lonen in natura 20
12.11 Algemene werkingskosten 802
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 2
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 11
34.50 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 2
41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IV Azrp) 70
74.22 Verwerving van overig materieel 23
Totaal uitgaven   6.127