8.4. Bevoegdheidsoverdracht prijscontrole teledistributie

Het Regeerakkoord Di Rupo I van 1 december 2011 stelt dat de deelstaten bevoegd zullen zijn om de prijzen te controleren in materies die onder hun bevoegdheid vallen, waaronder teledistributie.

Het bedrag dat de klant voor een abonnement op het teledistributietnet moet betalen is momenteel onderwerpen aan de prijscontrole. In de huidige stand van zaken moet een prijsverhoging dan ook op voorhand aangevraagd worden bij de federale Prijzendienst van de FOD Economie.

De prijscontrole wordt momenteel geregeld door:

  • De wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, die het principe van het beteugelen van de prijzen vastlegt;
     
  • Het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen, dat de procedures vastlegt voor het aankondigen van prijzen en voor het aanvragen van prijsverhogingen.

Teledistributie of het doorgeven of verdelen van signalen van radio-omroep en televisie valt echter onder de Vlaamse bevoegdheid en wordt geregeld in het Mediadecreet.

De VRM heeft de Vlaams minister van Media reeds op de hoogte gebracht van deze bevoegdheidsoverdracht, heeft gewezen op de verschillende punten waarop de regelgeving zal moeten worden aangepast en heeft zijn belangstelling getoond om deze materie op zich te nemen.