Rapportering toegankelijkheid personen met een handicap

Artikel 151, §4,  van het Vlaams Mediadecreet bepaalt dat de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere televisieomroeporganisaties elk jaar vóór 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een verslag bezorgen over de toegang tot hun televisiedienst voor personen met een handicap waarbij ook eventueel actiepunten worden geformuleerd.  Aan de omroeporganisaties wordt gevraagd te beschrijven hoe zij het voorbije werkingsjaar concreet artikel 151, §1, §2 en §3, van het Mediadecreet hebben nageleefd.

De rapporteringen van de omroeporganisaties met minstens een marktaandeel van 5% worden hier weergegeven.