5.4. Adviesverlening over een mogelijk nieuwe VRT-dienst: Ketnet Jr.

5.4.1. Wettelijk kader

Op 22 december 2016 heeft de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Regulator voor de Media advies gevraagd over de - niet door de beheersovereenkomst gedekte - bijkomende dienst van de VRT: “Lineair Televisiekanaal Ketnet Jr.”.

Art. 18 van het Mediadecreet luidt: 

“Art. 18. § 1. De VRT kan nieuwe diensten of activiteiten die niet door de beheersovereenkomst zijn gedekt, pas uitoefenen na uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse Regering. 

§ 2. De Vlaamse Regering vraagt daarover het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media. In zijn advies houdt de Vlaamse Regulator voor de Media rekening met de observaties van derden. Daarvoor zal de Vlaamse Regulator voor de Media een open publieke bevraging organiseren. De Vlaamse Regulator voor de Media publiceert het advies op zijn website. Het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media houdt rekening met de belangrijke ontwikkelingen in de mediamarkt en in de technologie, met het evoluerende medialandschap en met de rol van de VRT daarin. 

§ 3. De Vlaamse Regulator voor de Media evalueert de mediamarkt op basis van de wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap, het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt, de technologische evoluties, de internationale tendensen, de bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit, en de verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker” 

5.4.2. Werkwijze

De Vlaamse regelgeving voorziet geen gedetailleerde werkwijze die door de VRM gevolgd zou moeten worden. Uit een eerste onderzoek door de VRM naar hoe in andere Europese landen met een soortgelijke vraag wordt omgegaan, bleek dat hiervoor geen uniforme procedure bestaat.

De VRM heeft besloten om zo nauwgezet mogelijk de criteria zoals vastgelegd in het decreet te volgen.

Om tot een advies te komen heeft de VRM aan elk deelthema dat in het bovenstaand artikel 18 van het Mediadecreet vermeld wordt een hoofdstuk gewijd. Na een korte situering bevat elk hoofdstuk een overzicht van argumenten pro en contra.

Als deelbesluit wordt een score voor het deelthema bepaald, en finaal wordt een eindadvies opgesteld aan de hand van de gecombineerde scores. 

5.4.2.1. Observaties door derden

Het decreet stelt dat de Vlaamse Regulator voor de Media in zijn advies rekening zal houden met de observaties van derden en daarvoor een open publieke bevraging zal organiseren.

Ook hier voorziet de Vlaamse regelgeving geen verdere detaillering voor een te volgen procedure.

Op 26 januari 2017 werd aan belanghebbenden binnen de Vlaamse televisiewaardeketen en uit het middenveld een brief verstuurd om hun mening over deze kwestie te formuleren via een vragenlijst.

Daarnaast heeft de VRM deze vragenlijst breed verspreid via verschillende kanalen om ook andere derde partijen de kans te geven hun opinie te formuleren. Zo werd de vragenlijst op 26 januari 2017 op de website gepubliceerd, werd er een persbericht verstuurd, werd de vragenlijst via twitter kenbaar gemaakt en in de nieuwsbrief van de VRM opgenomen.

De uiterste datum van indiening werd vastgesteld op 24 februari 2017.

De VRM ontving antwoorden van 45 respondenten die zich situeren binnen ondernemingen actief in verschillende fases van de televisiewaardeketen, middenveldorganisaties, experten en betrokken burgers.

De VRM heeft de informatie uit de bevraging voor elk van de deelthema’s gegroepeerd in een lijst met argumenten pro en contra. Deze werden verwerkt in de uiteindelijke adviesnota. 

5.4.2.2. Bijkomende informatie-inwinning: opvraging bereikcijfers

Ten einde de plannen omtrent Ketnet Jr. beter te kunnen beoordelen, heeft de VRM op 20 januari 2017 informatie over het bereik van concurrerende omroepprogramma’s opgevraagd bij de verschillende dienstenverdelers.

Er werd gevraagd om voor de periode van 20 februari tot en met 5 maart 2017 de digitale bereikcijfers per uurblok van zes uur in het Nederlandse taalgebied te geven, naast het aantal abonnees dat toegang heeft tot deze zenders. Daarnaast werd geïnformeerd naar het aantal abonnees die ingetekend hebben op een extra op kinderen gericht betalend aanbod.

De dienstenverdelers hebben deze gedetailleerde informatie aan de VRM bezorgd, op voorwaarde dat ze strikt vertrouwelijk behandeld zou worden.

5.4.2.3. Toelichting project door VRT aan algemene kamer VRM

Op 13 februari 2017 heeft de VRT een toelichting gegeven aan de algemene kamer van de VRM. Voor de VRT waren hierbij aanwezig: Paul Lembrechts (CEO), Peter Claes (directeur media en productie), Dorien Claes (hoofd studiedienst) en Sandra Coppieters (hoofd juridische dienst).

5.4.2.4. Advies-inwinning experten

De taak om een advies te formuleren omtrent een nieuwe dienst van de VRT, nl “Ketnet Jr.” werd toegekend aan de algemene kamer van de VRM.

 Een van de deelthema’s waarop de VRM het voorstel moest beoordelen betreft de verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker (in dit geval kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar).

Voor dit deelthema vroeg de algemene kamer de medewerking van de leden van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media die werden aangesteld op basis van artikel 4 (deskundige met minstens vijf jaar beroepservaring in de domeinen kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie) en artikel 5 (deskundige vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen) van het aanstellingsbesluit.

Zij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies door het nazicht van het hoofdstuk 7 “De verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker”. 

5.4.3. Advies

De combinatie van de deelscores over de verschillende deelthema’s resulteerde niet in een eenduidig positief of negatief advies. Daardoor viel het advies van de VRM positief of negatief uit, naargelang het gewicht dat gegeven wordt aan het ene of het andere criterium. Indien de Vlaamse Regering van oordeel was dat het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’ doorweegt in vergelijking met het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’, adviseert de VRM positief. Is de Vlaamse Regering daarentegen van oordeel dat het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt dan het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’, dan adviseerde de VRM negatief.

5.4.4. Beslissing Vlaamse Regering

Op 22 december 2017 besliste de Vlaamse Regering om geen toestemming te verlenen aan de VRT om een bijkomend kanaal “Ketnet Jr.” op te starten.