5.2. Marktanalyse

5.2.1. Algemeen kader

Het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten geeft de nationale regelgevende instanties (NRI’s) een aantal opdrachten, onder meer met betrekking tot het aflijnen van de relevante markten, het analyseren van deze relevante markten, en het opleggen (waar passend) van verplichtingen, met name inzake toegang en interconnectie, aan ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op een aantal deelmarkten binnen de telecomsector.

Als gevolg van de federale staatsstructuur en de organisatie van de bevoegdheidsverdeling zijn er in België meerdere NRI’s actief. Van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT), de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) van de Franse Gemeenschap en de Medienrat van de Duitstalige Gemeenschap wordt verwacht dat zij deze markten analyseren.

Op basis van rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (met name het arrest nr. 128/2005 van 13 juli 2005, BS 5 augustus 2005) dienen de NRI’s in België hiervoor samen te werken. Het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006, is in werking getreden na de publicatie van de instemming door het federale Parlement, het Vlaams Parlement en de parlementen van de Duitstalige en de Franse Gemeenschap op respectievelijk 28 december 2006, 2 juli 2007, 6 augustus 2007 en 19 september 2007. Het samenwerkingsakkoord voorziet in de oprichting van een Conferentie voor Regulatoren voor de Elektronische Communicatiediensten (CRC). 

5.2.2. Historiek en activiteiten in 2017

5.2.2.1. Besluiten marktanalyse

In het voorjaar van 2010 ging de VRM over tot het analyseren van de markt van omroepsignaaltransmissie. Nadat het dossier aanhangig was gemaakt bij de CRC, nam de CRC de ontwerpbeslissing van de VRM over.

Op 1 juli 2011 heeft de CRC onder meer een beslissing genomen over de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied, op basis van de ontwerpbeslissing van de VRM. In die beslissing worden een aantal verplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie: Telenet, Tecteo en Numericable. Deze operatoren moeten hun netwerk openstellen voor alternatieve operatoren door volgende diensten aan te bieden: 

 • toegang tot een doorverkoopaanbod voor hun analoge-televisieaanbod;
 • toegang tot hun digitale-televisieplatform;
 • toegang tot een doorverkoopaanbod voor breedbandinternet.

Bijkomend zijn deze operatoren ook onderworpen aan een transparantieverplichting waardoor ze een openbaar referentieaanbod bij deze drie wholesale-verplichtingen moeten publiceren.

Op 3 september 2013 heeft de CRC beslissingen aangenomen betreffende de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van Brutélé, Coditel (Numericable), Tecteo en Telenet.

Op 11 december 2013 heeft de CRC beslissingen aangenomen die de tarieven vastleggen die Brutélé, Coditel (Numericable), Tecteo en Telenet, mogen aanrekenen aan de operatoren die via de kabel televisie- en breedbanddiensten willen verstrekken.

In maart 2016 ging Orange (de nieuwe benaming van Mobistar) van start met een commercieel aanbod op basis van de regulering.

Bij arrest van 12 november 2014 n.a.v. de vorderingen van Telenet en Belgacom tot nietigverklaring van de CRC-beslissingen van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep, bevestigde het Hof van Beroep te Brussel in grote lijnen de CRC-beslissingen. De uitsluiting van Belgacom/Proximus (voor toegang tot het digitale-televisieplatform en toegang tot een doorverkoopaanbod voor breedbandinternet) werd echter vernietigd, waardoor ook Proximus volledige toegang kan vragen tot het netwerk van Telenet.

De voormelde tariefbeslissing van 2013, in het kader van de implementatie van de eerste ronde van de marktanalyse, werd in 2016 herzien met een kwantitatieve beslissing (= over de herziening van de prijszetting) die werd aangenomen op 19 februari 2016.

Kwalitatieve beslissing

In de basisbeslissing van 1 juli 2011 heeft de CRC beslist dat de kabeloperatoren referentie-aanbiedingen betreffende de wholesale toegangsverplichtingen moeten ontwikkelen. Dit zijn technische beschrijvingen van de implementatiewijze. De regulatoren moeten aan deze referentie-aanbiedingen hun goedkeuring hechten d.m.v. een “kwalitatieve beslissing”.

Doorheen het lopende implementatieproces is gebleken dat de bestaande referentieaanbiedingen bijgestuurd moesten worden.

Naar aanleiding van beroepsprocedures bij het Hof van Beroep te Brussel is het juridisch landschap verder geëvolueerd. Het Hof heeft in het kader van deze procedures de noodzaak benadrukt om een nieuwe marktanalyse uit te voeren. Gelet op de bestaande juridische onzekerheid, wordt dan ook prioriteit gegeven aan het uitwerken van een nieuwe marktanalyse.

Nieuwe marktanalyse

Ook voor de nieuwe marktanalyse dient er nauw samengewerkt te worden met de regulatoren die deel uitmaken van de CRC.

In het voorjaar 2016 werd in grote lijnen het analysetraject uitgewerkt.

In de zomer 2016 werd een bevraging georganiseerd om inzicht te verwerven in de mate waarin de vorige analyse nog overeenstemt met de huidige markttoestand.

Op basis van deze informatie werd door de VRM in het voorjaar 2017 een eerste versie van ontwerp van beslissing over de wholesale-omroepmarkt uitgewerkt.

Op 7 juli 2017 publiceerde de VRM op zijn website dit “Ontwerp van beslissing met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied.”

De betrokken partijen konden tot 29 september 2017 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Op 31 oktober publiceerde de VRM zijn verslag van de resultaten van de openbare raadpleging op zijn website. Er wordt sindsdien gewerkt aan een aangepast ontwerp van besluit, waarin, waar mogelijk, rekening gehouden is met de reacties van de consultatie.

5.2.2.2. Samenwerking met andere NRI's

In het kader van het samenwerkingsakkoord werden in 2017 door verschillende regulatoren aan de VRM een aantal ontwerpbeslissingen voorgelegd, namelijk: Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de analyse van Markt 2: gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken.

 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de analyse van Markt 2: gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de verlenging van de gebruiksrechten van Broadband Belgium
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de gebruiksrechten van Broadband Belgium in de 10,5ghz-frequentieband
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de technische en operationele voorwaarden voor mobiele-communicatiediensten aan boord van luchtvaartuigen
 • Ontwerpbesluit betreffende de mogelijkheid om bijkomende kosten te factureren krachtens artikel 6quater van Verordening nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Unie, zoals gewijzigd door Verordening nr. 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 - Nethys
 • Ontwerpbesluit betreffende de mogelijkheid om bijkomende kosten te factureren krachtens artikel 6quater van Verordening nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Unie, zoals gewijzigd door Verordening nr. 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 - Mundio Mobile
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Citymesh NV
 • Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot de verificatie en goedkeuring van de door het Fonds van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden vergoedbare kosten voor de periode van 01 janiari 2016 tot 31 december 2016
 • Projet de décision relative aux demandes de Nethys et Brutélé fondées sur le paragraphe 177 de la décision de la CRC du 19 février 2016 portant révision des tarifs de gros pour les services d'accès aux réseaux câblés en région de lange française et visant à contester le caractère raisonnable de l'octroi du bénéfice d'une phase de lancement à la société Orange Belgium
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende het naast elkaar bestaan van de 4G-operatoren in de 2500-2960mhz-band en de radars in de 2700-2900mhz-band
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de technische en operationele voorwaarden voor mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen
 • Ontwerp van besluit van het BIPT betreffende het opleggen van een termijn om een einde te maken aan de overtreding van artikel 13/1 van de wec
 • Ontwerp van besluit van het BIPT betreffende de drempels en modaliteiten voor kennisgeving van veiligheidsincidenten binnen de sector electronische communicatie
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toekenning aan Citymesh van voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische economische zone in de Noordzee
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende een administratieve boete voor Gridmax

De VRM heeft voor geen van deze dossiers inhoudelijke opmerkingen geformuleerd bij het overgezonden ontwerpbesluit.

De VRM legde zelf geen dossiers voor aan de andere regulatoren.