2.1. Vergaderingen

De raad van bestuur kwam samen op 26 januari, 29 maart, 21 juni, 28 september en 30 november 2017.

Artikel 25 van het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector bepaalt dat het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, opgesplitst in vast en variabel gedeelte, de eventuele vertrekpremies, de zitpenningen en vergoeding openbaar worden gemaakt door publicatie in het jaarverslag.

Tabel: bezoldiging

Categorie bedragen in euroMatthias StormeMyriam Van VarenberghJoris Sels *
Vergoeding reis- en verblijfkosten259,0048,000
Presentiegelden1.493,90746,940
Forfaitaire vergoeding2.987,721.493,880
Totaal4.740,622.288,820
Belastbaar4.481,622.240,820
Bedrijfsvoorheffing1.673,89757,730
Netto uitbetaald3.066,731.531,090

* Het personeelslid van de Vlaamse overheid dat ambtshalve wordt aangewezen als bestuurder van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, ontvangt geen vergoeding als bestuurder van dat agentschap.

De algemene kamer kwam samen op 9 januari, 23 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart, 27 maart, 24 april, 8 mei, 22 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, 11 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13 november, 27 november en 11 december 2017.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kwam samen op 24 april en 23 oktober 2017.