Woord vooraf

Beste lezer,

De voorstelling van dit nieuwe rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen is een van de eerste taken die ik als nieuwe voorzitter van de algemene kamer van de VRM op mij neem.

De Vlaamse decreetgever heeft de algemene kamer van de VRM opgedragen om concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen.

Naar jaarlijkse gewoonte geeft de VRM met het rapport “Mediaconcentratie in Vlaanderen 2013” informatie over de ondernemingen die in de verschillende deelsegmenten van de Vlaamse mediasector actief zijn.

Aan de hand van cijfermateriaal worden de verhoudingen tussen deze spelers geïllustreerd en wordt een beeld van de verticale, horizontale en crossmediale integratie geschetst.

Zoals u zal merken hebben er in de Vlaamse mediasector gedurende het laatste jaar heel wat concentratiebewegingen plaatsgevonden. Dit maakt een verhoogde waakzaamheid over de diversiteit in de berichtgeving aangewezen.

Dat de sector sterk in beweging is bewijzen de nieuwe spelers die in 2013 de markt betraden, spelers die de markt verlieten en de onderlinge verschuivingen tussen de verschillende mediagroepen.

Die wijzigingen vinden deels hun oorsprong in nieuwe technologieën die ingang vinden in de mediasector. Daardoor wijzigen ook de inkomstenmodellen en ontstaan spanningen rond de verdeling van de inkomsten tussen de verschillende schakels in de waardeketen van verschillende mediavormen. Iedereen wil een zo groot mogelijk aandeel van de inkomsten verwerven. Bovendien staan die inkomsten onder druk door de financieel-economische crisis.

Nieuwe mengvormen van media zullen ingeburgerd raken. De overheid moet waakzaam zijn over de manier waarop de informatie die de gebruiker over zichzelf vrijgeeft door het gebruik van nieuwe technologieën toegankelijk worden gemaakt.

De redactie van dit rapport werd afgesloten op 30 september 2013. Mogelijkerwijze  hebben er zich tussen die datum en het moment dat u dit rapport ter hand neemt nog meer belangrijke veranderingen voorgedaan.

Door correcte en onafhankelijke informatie over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector te bundelen wil de VRM een instrument aanreiken aan de beleidsmakers. Maar ik hoop dat het rapport ook zijn weg vindt naar de sector, mediaprofessionals en een breder in media geïnteresseerd publiek.

Peter Sourbron
Voorzitter van de algemene kamer van de VRM