Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer van de VRM nam in 2013 29 beslissingen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar lag het zwaartepunt van die beslissingen niet bij de beoordeling van commerciële communicatie (zoals productplaatsing, uitzending van alleenstaande reclameboodschappen, het overschrijden van de maximumduur van toegelaten reclamezendtijd per uur, sponsorvermeldingen bij het journaal, ...) maar wel bij beslissingen rond lokale radio's. In 2013 werden zo veertien beslissingen genomen m.b.t. lokale radio's. Het overgrote deel van deze beslissingen werd genomen na ambtshalve onderzoek. Hierbij gaat het telkens om zaken waarin de betrokken lokale radio-omroeporganisaties niet conform hun zendvergunningen hebben uitgezonden. Het merendeel van die inbreuken werd gesanctioneerd met een administratieve geldboete. In enkele gevallen werd een erkenning ingetrokken, de zendvergunning als voorlopige maatregel geschorst of werd de zendvergunning als volwaardige sanctie geschorst.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2013 4 beslissingen. Twee beslissingen waren het gevolg van een klacht, in beide gevallen (klacht Ambassade Sri Lanka tegen Canvas - klacht W. Wienen en W. Van Dijck tegen Canvas) bleek de aangeklaagde omroep niet in overtredingen te zijn met het Mediadecreet.  Bij de twee andere beslissingen (kortfilm Unwatchable op Canvas - uitzendingen Club41 op Life!TV), die het gevolg waren van een ambtshalve onderzoek, bleken de omroepen wel overtredingen te begaan op het Mediadecreet.

In 2013 werd het regelgevend werk rond de openstelling van de kabel (marktanalyse) afgerond. Alternatieve operatoren kunnen zich zo tot de kabeloperatoren richten om via die kabel eigen diensten aan te bieden. Door het openstellen van de kabel kan er meer concurrentie op de markt spelen.

In het jaarlijks rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen' heeft de VRM opnieuw een gedetailleerd beeld geschetst van de Vlaamse mediasector en de concentratie die in deze sector bestaat. In het licht van de samenwerking van Concentra en Corelio (in Mediahuis) waarschuwde de VRM voor uitermate sterke concentratie. Hierdoor dreigt een verschraling van het nieuwsaanbod,  er dient dan ook verhoogde waakzaamheid te zijn voor voldoende diversiteit in de berichtgeving. Met betrekking tot de mediaconcentratie, beperkt de taak van de VRM zich tot het louter rapporteren van de bestaande concentratie. De toezichthouder heeft niet de bevoegdheid om er eventueel rechtstreeks tegen op te treden.

De VRM merkte in 2013 een stijgende interesse en vraag naar zijn informatie en communicatie (o.a. website, symposium, twitter-account, nieuwsbrief ...) . Uit de gevoerde klantenbevragingen en enquêtes blijkt een algemene tevredenheid over de communicatie van de VRM.

Aan het einde van het jaarverslag situeert de VRM nog enkele nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen. Deze hebben enerzijds betrekking op nieuwe uitdagingen die volgen uit de aanpassing van het Mediadecreet (toezicht op naleving ondertitelingsplicht door omroepen, signaalintegriteit, vergoeding regionale televisieomroeporganisaties en de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector), anderzijds is er ook een aanbeveling om tot meer duidelijkheid te komen m.b.t. publi-reportages.