3.5. Besluit hoofdstuk 3

De verhoudingen binnen de Vlaamse mediasector werden in dit hoofdstuk aan de hand van een aantal indicatoren gekwantificeerd.

In eerste instantie is de concentratie wat betreft radio bestudeerd. Doordat radio Nostalgie nu ook officieel een landelijke lokale radio geworden is, is er in principe een speler bijgekomen. Hierdoor is de indicator voor concentratie afgenomen.

Vervolgens werd televisie als mediavorm onder de loep genomen.

Tussen de tv-omroepen heeft in 2012 een ware slag om de kijker gewoed.

Ten gevolge van nieuwe technologieën zijn de inkomstenmodellen voor televisie gewijzigd. Hierdoor zijn er spanningen rond de verdeling van de inkomsten tussen de spelers binnen de verschillende schakels in de keten naar het oppervlak gekomen. Contentproducenten, aggregatoren en distributeurs willen elk een zo groot mogelijk aandeel van de inkomsten opeisen.

Daarnaast is in dit hoofdstuk de slechte financiële situatie waarin de regionale omroepen zich bevinden aan de hand van cijfers geïllustreerd.

Wat betreft de concentratie binnen de  geschreven pers kan men niet meer om de digitalisering heen. Dit werd duidelijk gemaakt aan de hand van cijfers. Bijna alle dag- en periodieke bladen hebben een groter aantal unieke bezoekers op hun website genoteerd.

De markt van de gedrukte media heeft een moeilijk jaar gekend. Het aantal verkochte exemplaren van de kranten is gedaald.

De periodieke bladen werden geconfronteerd met toenemende concurrentie vanwege de weekendbijlagen van dagbladen. Ze kunnen door de periodiciteit van hun verschijnen ook minder snel inspelen op de actualiteit.

Zowel voor de geschreven pers als het internet zijn de concentratiemaatstaven- en dus de verhoudingen tussen de spelers-  nagenoeg constant gebleven.

Het valt wel op dat het gebruik van mobiel internet het afgelopen jaar is toegenomen. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toenemende populariteit van applicaties. Dit heeft op zijn beurt ertoe bijgedragen dat er steeds meer professionele app-ontwikkelaars naar voor treden.

De auteurs van het rapport namen in dit laatste hoofdstuk opnieuw de prijzen van mediaproducten onder de loep. Zowat alle mediaproducten hebben lichte prijsstijgingen genoteerd, maar voor mobiel internet daalde de maandelijkse prijs.

De prijzen voor de aankoop van een digitaal dagblad of periodiek blad zijn over het algemeen lager dan deze in papieren versie. Het downloaden van een app van een dagblad of periodiek blad is meestal gratis.