Veelgestelde vragen over de VRM

Wat doet de Vlaamse Regulator voor de Media?

De hoofdopdracht van de Vlaamse Regulator voor de Media bestaat er in toezicht te houden op de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen in verband met de mediaregelgeving en het geven van media-erkenningen en -vergunningen.

Enkele andere taken die aan de VRM zijn toevertrouwd:

 • Het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector;
 • Het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap. De toezichthouder rapporteert hier jaarlijks over aan de Vlaamse regering;
 • Het uitvoeren van bijzondere opdrachten die door de Vlaamse Regering aan de VRM worden toevertrouwd.
 • Het toezicht op aanbieders van tussenhandeldiensten en de uitvoering van de Digitaledienstenverordening (DSA).

Welke sancties kan de VRM opleggen?

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media kan omroeporganisaties, dienstenverdelers of netwerken volgende sancties opleggen:

 • het opleggen van een waarschuwing met het bevel om de overtreding stop te zetten;
 • een administratieve geldboete tot en met 125.000 euro.

Dit zijn de twee meest voorkomende sancties die worden opgelegd door de algemene kamer van de VRM. De administratieve geldboete komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de VRM, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid.

De algemene kamer van de toezichthouder kan ook volgende sancties opleggen:

 • het bevel geven om de beslissing van de VRM uit te zenden via radio of televisie op het tijdstip en de wijze zoals deze wordt bepaald door de VRM;
 • de verplichte publicatie van de beslissing in dag- en/of weekbladen, op kosten van de overtreder;
 • de zendvergunning schorsen of intrekken;
 • de erkenning van de omroeporganisatie schorsen of intrekken;
 • de doorgifteschorsing.

De algemene kamer kan voor overtredingen op de Digitaledienstenverordening (DSA), hogere administratieve geldboetes opleggen, in bepaalde gevallen tot maximum 6% van de wereldwijde omzet van de betrokken aanbieder van de tussenhandeldiensten. Er kunnen ook dwangsommen worden opgelegd.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen heeft de mogelijkheid om volgende sancties op te leggen:

 • het opleggen van een waarschuwing met het bevel om de overtreding stop te zetten;
 • een administratieve geldboete tot en met 125.000 euro.

Dit zijn de twee meest voorkomende sancties die worden opgelegd door de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM. De administratieve geldboete komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de VRM, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kan ook volgende sancties opleggen:

 • het bevel geven om de beslissing van de Vlaamse Regulator voor de Media uit te zenden via radio of televisie op het tijdstip en de wijze zoals deze wordt bepaald door de VRM;
 • de verplichte publicatie van de beslissing in dag- en/of weekbladen, op kosten van de overtreder;
 • de doorgifte schorsen;
 • wanneer de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ernstige inbreuken vaststelt kan hij aan de Vlaamse Regering de schorsing voorstellen van het uitzenden van een bepaald programma

Wat gebeurt er met de opgelegde sancties?

Het bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de Vlaamse Regulator voor de Media, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid.

Kan de Vlaamse Regulator voor de Media vooraf bevestigen of een uitzending voldoet aan het Mediadecreet?

Televisieomroepen vragen soms aan de VRM of bepaalde nieuwe programmaconcepten of -ideeën in strijd zijn met het Mediadecreet. De omroepen kunnen hiervoor beeldmateriaal aan de administratie van de VRM bezorgen. De administratie kan op basis hiervan een advies formuleren. Dit advies is echter niet bindend, het is de Algemene Kamer of de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen die beslist over mogelijke overtredingen.

Het uiteindelijke toezicht door de VRM gebeurt steeds na uitzending.

Hoe ziet de organisatie van de Vlaamse Regulator voor de Media er uit?

Het hoogste orgaan binnen de Vlaamse Regulator voor de Media is de raad van bestuur. Deze is bevoegd om alle acties te ondernemen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht van de VRM.

Binnen de Vlaamse Regulator voor de Media zetelen ook twee kamers, elk met hun eigen specifieke opdracht: de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen.

Beide kamers worden ondersteund door een administratie van 19 personen, onderverdeeld in een juridische cel, onderzoekscel, griffie, economische cel, stafdienst, technische cel en secretariaat. De administratie wordt aangestuurd door de gedelegeerd bestuurder.

De volledige samenstelling van de VRM kan u op de pagina 'Over VRM' consulteren.

Waar zijn de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen voor bevoegd?

De algemene kamer doet onder andere uitspraak over geschillen die ontstaan met betrekking tot reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die ontstaan ten gevolge van:

 • programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten;
 • programma's die aansporen tot haat  en geweld;
 • programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen;
 • commerciële communicatie met pornografische inhoud of nodeloos geweld.

Welke procedures kent de Vlaamse Regulator voor de Media?

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media doet uitspraak op basis van:

 1. Klacht
  De algemene kamer doet uitspraak naar aanleiding van een schriftelijke klacht die de redenen van de klacht bevat en ondertekend is door de aanklager. De klacht kan betrekking hebben op commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut.
 2. Ambtshalve onderzoek
  De onderzoekscel van de VRM voert op regelmatige wijze steekproeven uit bij zowel de openbare als particuliere televisie- en radio-omroepen. Wanneer de onderzoekscel een mogelijke overtreding vaststelt wordt deze voorgelegd aan de algemene kamer van de VRM. Deze kan beslissen om een procedure op te starten die leidt tot een uitspraak over de mogelijke inbreuk.
 3. Verzoek van de Vlaamse Regering
  Ook op verzoek van de Vlaamse Regering kan de VRM een procedure opstarten.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak op basis van:

 1. Klacht
  De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak naar aanleiding van een klacht door eenieder die blijk geeft van een benadeling of belang.
 2. Ambtshalve onderzoek
  De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kan ook ambtshalve een onderzoek opstarten, met betrekking tot de bescherming van minderjarigen.
 3. Verzoek van de Vlaamse Regering
  Ook op verzoek van de Vlaamse Regering kan de VRM een procedure opstarten.

Welke zijn de belangrijkste regelgevende documenten op het gebied van media?

Het Mediadecreet, het Procedurebesluit en het Reglement van Orde.

Deze kunnen allen geconsulteerd worden op de website van de VRM, rubriek 'Mediadecreet en wetgeving'.

Waar kan ik de vacatures van de VRM raadplegen?

De vacatures van de Vlaamse Regulator voor de Media worden aangekondigd op de homepage van de website van de VRM.

Aangezien de VRM onderdeel uitmaakt van de Vlaamse overheid, kunnen alle vacatures ook geraadpleegd worden op de website www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Wie kan ik aanspreken wanneer ik het gevoel zou hebben dat het geluid van de tv of radio harder wordt tijdens de reclameboodschappen?

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft op dit vlak geen bevoegdheden. U kan zich met uw opmerking het best wenden tot de omroep in kwestie.

Is de Vlaamse Regulator voor de Media ook bevoegd in Brussel?

Radio- en televisieomroep maken deel uit van de culturele aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoren. Wat de culturele aangelegenheden betreft, gelden de gemeenschapsdecreten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad enkel ten aanzien van de er gevestigde instellingen die moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap op grond van hun activiteiten (artikel 127, § 2, van de Grondwet).

De federale staat is a contrario bevoegd in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad voor de instellingen die er zijn gevestigd en waarvan de activiteiten niet kunnen worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap.

Een televisieomroeporganisatie, gevestigd in Brussel-Hoofdstad, die zich richt tot de Vlaamse Gemeenschap (bv. VRT) is een instelling als bedoeld in het eerste lid: bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.