Inleiding

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.[1] Het voorliggende toezichtsrapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2012-2016 van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap, werkingsjaar 2014.

Het door de VRM uitgevoerde toezicht betreft de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst en is niet van financiële of budgettaire aard [2]. Het toezicht door de VRM is complementair met de supervisie door de gemeenschapsafgevaardigde in opdracht van de Vlaamse Regering. Hierdoor worden de doelstellingen 39 en 40 uit de beheersovereenkomst niet behandeld in dit toezichtsrapport.

De VRM beoordeelt in dit rapport de mate waarin de openbare omroep in 2014 de strategische en operationele doelstellingen heeft behaald. De VRM maakt hierbij gebruik van het afsprakenkader dat door beide partijen in 2012 ontwikkeld en gevalideerd is. Er is gewerkt met tussentijdse rapporteringen en voorliggend rapport is het eindresultaat.

Door de VRT werden zowel cijfergegevens als beschrijvende passages aan de VRM overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van de PPM-studie (Portable People Meter-studie), CIM (Centrum voor Informatie over de Media), als van de Studiedienstvan de VRT. Er zijn ook enkele rapporten vertrouwelijk overgemaakt aan de VRM. De cijfergegevens van de Studiedienst van de VRT werden door de VRM steekproefsgewijs geverifieerd. Deze controle gebeurt na het opvragen van playlists (radio) en programmaschema's (televisie). Dit gebeurde voor de maanden augustus en december 2014. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists en programmaschema's van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die door de VRT werden overgemaakt, gelijk zijn aan de controledate van de VRM. Deze controle gebeurt zowel in het kader van het gamma cultuuruitingen en educatie via de generalistische televisiekanalen als voor de Vlaamse muziekproducties en Nederlandstalige muziek op radio.

In dit rapport worden de verwezenlijkingen van de VRT in het kader van de strategische en operationele doelstellingen besproken. In het algemeen kan gesteld worden dat de VRT, op enkele onderdelen van doelstellingen na, haar strategische en operationele doelstellingen voor het werkingsjaar 2014 behaald heeft.

De VRM stelt vast dat de VRT goede resultaten heeft neergezet. Om te vermijden dat bepaalde onderdelen van doelstellingen (net) niet behaald worden, stelt de VRM voor om het permanent meetsysteem verder uit te bouwen.[1] Conform artikel 2018, §2, 9° van het Mediadecreet (Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009), houdt de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, en rapporteert hier jaarlijks over aan de Vlaamse Regering.

[2] In de Memorie van Toelichting van het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 staat het volgende inzake het nieuwe artikel 169 (stuk 464 nr. 1, p. 9): “Tenslotte treedt de algemene kamer ook op als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Het gaat niet om een financieel of budgettair toezicht, wel om een toezicht op de naleving van de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Deze bevoegdheid van de Vlaamse Regulator voor de Media is complementair met het toezicht door de Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde zoals geregeld in artikel 25 van de gecoördineerde decreten.”