Veelgestelde vragen over klachten

Een klacht indienen bij de algemene kamer of de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen?

Waarvoor kan ik een klacht indienen bij de algemene kamer?
De algemene kamer doet uitspraak over geschillen die ontstaan met betrekking tot reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut.

Waarvoor kan ik een klacht indienen bij de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen?
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die ontstaan ten gevolge van het uitzenden van:

 • programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten;
 • programma's die aansporen tot haat en geweld;
 • programma's waarin discriminatie tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen voorkomt;
 • commerciële communicatie met pornografische inhoud of nodeloos geweld.

Indienen van een klacht

Kan iedereen een klacht indienen bij de VRM?
Ja, iedereen kan een klacht indienen bij de VRM.

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten kunnen bij de VRM ingediend worden met een aangetekende brief (waarbij het postmerk als indieningsdatum geldt), via elektronische post door gebruik te maken van de digitale identiteitskaart.

Kan ik een klacht indienen op de website van de VRM?
Ja !

Op de website van de VRM kan u, via het online klachtenformulier, elektronisch een klacht indienen. U dient hiervoor te beschikken over een elektronische identiteitskaart, een eID-kaartlezer en Adobe Acrobat Reader. U klacht is daarmee evenwaardig aan een klassieke aangetekende zending

Indien u niet beschikt over een elektronische identiteitskaart, een eID-kaartlezer en Adobe Acrobat Reader, kunt u op de website een pdf-document maken van uw klacht. Het volstaat dan om deze via aangetekend schrijven naar de Regulator op te sturen.

Naar het klachtenformulier!

Aan welke voorwaarden moet mijn klacht voldoen?
Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de VRM ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de uitzending die aanleiding geeft tot de klacht;*
 2. de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;
 3. het belang van de klager aantonen in de zaak;
  Uitzondering: bij klachten met betrekking tot bepalingen over reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut dient de klager geen belang aan te tonen.
 4. het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop de klacht steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht.
  Opmerking: als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet duidelijk worden gemaakt tegen welke uitzending de klacht wordt ingediend, dit met vermelding van datum en uur waarop de uitzending werd uitgezonden.
 5. de klacht dient ondertekend te zijn door de klager. Anonieme klachten zullen onontvankelijk worden verklaard en zullen niet verder behandeld worden.
  Opmerking: als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Wanneer de klacht niet voldoet aan bovengestelde voorwaarden kan de voorzitter van de bevoegde kamer de klacht onontvankelijk verklaren. Bijgevolg zal de klacht niet verder behandeld worden.

* Burgers kunnen bij de VRM terecht met hun klachten over de Vlaamse televisieomroepen met betrekking tot het niet naleven van de mediaregelgeving. Het Mediadecreet voorziet een periode van 15 dagen na de uitzending om klacht in te dienen.

De VRM verwijst ook graag naar het klachtendecreet van de Vlaamse overheid (decreet van 1 juni 2001). Dit decreet geeft iedereen het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over de handeling en werking van die bestuursinstelling. De openbare omroep (VRT) valt onder de toepassing van dit decreet. De klacht dient binnen het jaar na de aanleiding te worden ingediend bij de openbare omroep.

Voor meer informatie kan u terecht bij Linda Van Crombruggen, klantendienst - klachtencoördinator VRT - Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel, tel. 02 741 31 11, e-mail: [email protected].

U kan hier het klachtendecreet raadplegen (nieuw venster).

Is er een kost verbonden aan het indienen van een klacht?
Neen, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Ook na afhandeling van de klacht dienen er geen kosten te worden betaald.

De hoorzitting

De ontvangst van een ontvankelijke klacht bij de VRM start de behandelingstermijn. Behalve wanneer de bevoegde kamer van oordeel is dat voor de behandeling van een klacht een voorafgaand onderzoek nodig is door een andere instantie, neemt de bevoegde kamer een beslissing binnen vijfenveertig dagen. De beklaagde ontvangt een duplicaat van de klacht met de documenten die erop betrekking hebben en met vermelding van de gronden waarop de procedure steunt. Binnen vijftien dagen kan de aangeklaagde zijn opmerkingen schriftelijk aan de VRM meedelen. Een afschrift van het antwoord wordt ook naar de klager gestuurd.

Tegelijk wordt een afschrift van de klacht, samen met de daarbij horende documenten, doorgestuurd naar de onderzoekscel van de VRM, die de klacht zal onderzoeken.

Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen door de bevoegde kamer worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op een door de VRM georganiseerde hoorzitting. Indien één van de partijen de VRM verzoekt een hoorzitting te houden, is de VRM verplicht de partijen te horen. De hoorzitting gaat door in de gebouwen van de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan te 1000 Brussel. Alle informatie over de bereikbaarheid is opgenomen op de website van de VRM, rubriek 'Contact'.

Op de hoorzitting kunnen beide partijen hun schriftelijke argumenten mondeling komen toelichten. Het is niet mogelijk om op de hoorzitting nieuwe argumenten te introduceren.

Ben ik verplicht aanwezig te zijn op de hoorzitting?
Neen, aanwezigheid op de hoorzitting is niet verplicht.

Mag ik me laten bijstaan door een advocaat, raadsman of een derde op de hoorzitting?
De klager mag zich laten bijstaan door een advocaat, raadsman of derde. Dit is echter geen verplichting. In het merendeel van de klachtenprocedures wordt geen beroep gedaan op een advocaat of raadsman.

Indien een natuurlijk persoon niet zelf aanwezig is op de hoorzitting, moet zijn vertegenwoordiger kunnen aantonen dat hij door de betrokkene is aangesteld om hem op de hoorzitting te vertegenwoordigen. Dit kan door een volmacht op te stellen, die aan de griffier wordt overhandigd bij het begin van de hoorzitting.

Indien een vertegenwoordiger van een rechtspersoon wordt gehoord, moet hij kunnen aantonen dat hij volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen of daartoe over een bijzonder mandaat beschikt.

(Bekendmaking van de) beslissing

Na de hoorzitting volgt de beraadslaging door de bevoegde kamer. De beslissingen van de VRM, waartegen beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden aangetekend, worden aan de betrokkenen via een aangetekende brief toegestuurd.

De beslissingen worden openbaar de tweede dag nadat zij aan de betrokken partijen zijn verstuurd. Ze worden bijgevolg bekendgemaakt op de website van de VRM.

In belangwekkende dossiers kan de toezichthouder ervoor opteren om een persbericht uit te sturen.