VRM legt VRT boete op van 10.000 euro (sponsoring Canvas: de MIA's)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (3 februari 2020, 16u-22u), waaronder CANVAS.

Tijdens de onderzochte periode wordt bij een programma-aankondiging voor de MIA’s een sponsorvermelding uitgezonden die niet in overeenstemming is met het Mediadecreet.

Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM is van oordeel dat de inhoud van de voorliggende spot duidelijk verder gaat dan louter naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid geven. De kijker wordt rechtstreeks aangespoord om de producten van de sponsor aan te kopen. Dit onder meer door middel van promotioneel woordgebruik. De auditieve vermelding wordt tegelijk door aantrekkelijke, promotionele beelden visueel ondersteund. Ook door de combinatie van de auditieve boodschap en de aantrekkelijke beeldvorming, worden de producten van de sponsor specifiek aangeprezen, wat eveneens een rechtstreeks aansporing tot aankoopt betreft.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat reeds eerder soortgelijke inbreuken werden vastgesteld bij de VRT. De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

“De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsor of zijn producten of diensten. […].”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juli 2020
Beslissingsnummer:
2020-020
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek