VRM legt VTM 10.000 euro boete op (niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring)

De VRM controleerde de uitzending van het VTM-programma ‘Het Weer’ op donderdag 30 maart 2017 (19u50-20u00). 

Bij het begin van het programma wordt een sponsorboodschap getoond voor ‘Kärcher’.

Rechtstreeks koopbevorderende boodschap 

Volgens het Mediadecreet en de parlementaire voorbereidingen mogen sponsorboodschappen niet aanzetten tot consumptie. Door de VRM moet dan ook steeds worden beoordeeld of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat. 

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de sponsorvermelding in kwestie wel degelijk promotionele elementen bevat die de kijker aanzetten tot consumptie en hem rechtstreeks aanspoort tot aankoop. 

Kijker duidelijk wijzen op sponsoringovereenkomst

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk gewezen moeten worden op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Tijdens een eerdere informatievergadering ten behoeve van de Vlaamse televisieomroepen heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover.

De omroeporganisatie erkent dat de betroffen sponsorvermelding het duidelijk identificerend element van de sponsor mist. 

Beslissing VRM

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat Medialaan reeds verschillende gelijkaardige inbreuken heeft begaan die met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd.

Gelet op het herhaaldelijk karakter van de inbreuken en het significante marktaandeel van het omroepprogramma, legt de VRM een geldboete op van 10.000 euro


Overzicht vorige beslissingen VTM - sponsoring:

2016-053: VRM legt MEDIALAAN voor 7.500 euro boete op voor verschillende inbreuken op het Mediadecreet (2BE)

2016-052: Niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap: 10.000 euro boete voor VTM (NV Medialaan)

2016-013: VTM: niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

2016-011: VTM: niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM? Volg ons op Twitter

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 12 juli 2017
Beslissingsnummer:
2017-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek