VRM legt Radio Maria Kortrijk geldboete van 750 euro op

Op 10 november 2016 meldt een vertegenwoordiger van Radio Maria dat, wegens de afbraak van het gebouw waar de zendinstallatie zich bevindt, de zendinfrastructuur onmiddellijk werd verplaats naar een tijdelijke locatie. Er zou zo spoedig mogelijk een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning worden ingediend.

Vanuit de VRM wordt meegedeeld dat er op geen enkele andere plaats mag worden uitgezonden dan vanop de vergunde locatie. Indien er toch reeds uitzendingen vanop de nieuwe locatie zouden zijn, moeten deze onmiddellijk worden gestaakt, tot een nieuwe zendvergunning wordt afgeleverd. Er wordt eveneens opgemerkt dat het zendbedrijf dat instaat voor het technisch verzekeren van de uitzendingen en alle radio-omroepen die vanop diezelfde site uitzenden, reeds langer dan één jaar op de hoogte zijn van de noodzaak tot verhuis wegens afbraak van het gebouw.

Radio Maria liet hierop weten dat er reeds uitzendingen vanop de nieuwe locatie waren maar dat deze onmiddellijk werden gestaakt. Op 14 november heeft Radio Maria een aanvraag voor een nieuwe zendvergunning gedaan.

Op 17 november 2016 heeft de onderzoekscel van de VRM metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat Radio Maria geen uitzendingen meer verzorgt vanop de vergunde locatie, maar wel reeds zonder vergunning uitzendt vanop de aangevraagde zendlocatie.

Een radio-omroeporganisatie is steeds gehouden op elk ogenblik de bepalingen van de zendvergunning na te leven, dit overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft Radio Maria alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken (zoals antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, …) niet langer nageleefd.

Bij het bepalen van de strafmaat wordt enerzijds rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap ernstig worden verstoord.  Anderzijds wordt rekening gehouden met het gegeven dat sinds 14 december 2016 een nieuwe zendvergunning is afgeleverd en dat het een eerste inbreuk betreft.

De VRM besluit daarop een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Zelfstandig Harelbeke
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 31 januari 2017
Beslissingsnummer:
2017-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek