VIER wordt gewaarschuwd voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (1 maart 2014, 16u-22u), waaronder VIER.

Na het programma 'Scheire en de Schepping' wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor 'Otrivine Duo'.

Tijdens de sponsorvermelding is volgende tekst te horen: "Octrivine Duo met zijn twee in één formule tegen een verstopte en lopende neus. Otrivine Duo en je neus herademt." Tijdens de sponsorvermelding worden onder meer bewegende beelden, een animatie van de werking van de spray en andere promotionele, visuele elementen getoond. De voordelen van het product worden aangevinkt: "Maakt de neus vrij" en "Vermindert de lopende neus". Tenslotte eindigt de sponsorvermelding met de audiovisueel vermelde slagzin "Otrivine Duo en je neus herademt" met op de achtergrond animerende beelden.

Volgens de onderzoekscel van de VRM krijgt de sponsorboodschap het karakter van een audiovisuele reclameboodschap waardoor ze niet strookt met artikel 2,41°, van het Mediadecreet dat bepaalt wat onder sponsoring moet worden verstaan.

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1,7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s) dit opdat ze geen audiovisuele reclamespot zou worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermeling en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan artikel 2, 16°, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

De algemene kamer besluit dat het in voorliggende zaak niet gaat om een louter imago-ondersteunende boodschap van de sponsor in kwestie. De sponsorvermelding bevat specifieke promotionele elementen die aanzetten tot consumptie.

De algemene kamer meent dan ook dat niet voldaan is aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet. De VRM waarschuwt VIER voor deze overtreding. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de uurlimiet voor reclame niet werd overschreden indien de duur van de sponsorvermelding wordt meegerekend. Daarom is een waarschuwing een gepaste sanctie.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek