4. DUURZAAM ONDERNEMEN

SD38: De VRT doet aan duurzaam ondernemen en draagt zo bij in de vermindering van broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit.

OD38.1: De VRT informeert en sensibiliseert het personeel via interne kanalen over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

OD38.2: De VRT stelt een meerjarig milieuactieprogramma op en voert het uit, waarin onder meer volgende aspecten aan bod komen:

 • rationeel energieverbruik;

 • duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer;

 • duurzame mobiliteit; 

 • duurzaam afvalbeheer.

Om deze doelstelling te behalen dient de VRT:

 1. het personeel via interne kanalen te informeren over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 2. een meerjarig milieuactieprogramma op te stellen en uit te voeren, waarbij volgende aspecten aan bod komen: rationeel energieverbruik, duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer; duurzame mobiliteit; duurzaam afvalbeheer.  

1.       Informeren/sensibiliseren van de werknemers

De VRT stelt dat er gewerkt is aan de sensibilisering van haar medewerkers.

Zo steunde de VRT naar jaarlijkse gewoonte het Vlaams initiatief ‘Dikke Truiendag’ waarbij de verwarming een graadje lager werd gezet. Met deze sensibiliseringscampagne werd de boodschap dat een graadje lager een energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot oplevert, uitgedragen binnen de hele organisatie.

Naar aanleiding van ‘Earth Hour’, de wereldwijde WWF actie voor het klimaat, doofden VRT en RTBF op 29 maart 2014 gedurende één uur de verlichting van de toren.

Naar aanleiding van Autoloze zondag (van Brussel) werden de medewerkers geïnformeerd over de alternatieve vervoersmogelijkheden (naast de auto) om naar de VRT te komen.

Daarnaast ondersteunde VRT ook de sensibiliseringscampagnes om de duurzame aspecten van de nieuwbouw in de verf te zetten. De huidige gebouwen voldoen niet langer aan de huidige en toekomstige energieprestatieregelgeving, maar de nieuwbouw zal hier verandering in brengen. 

2.       Meerjarig milieuactieprogramma

‘Duurzaam ondernemen’ werd als een apart hoofdstuk opgenomen in het VRT-meerjarenplan voor de periode 2013-2015. In dit meerjarenplan werden heel wat concrete acties opgesomd waarmee de VRT kan bijdragen tot de vermindering van de broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit. Door het meerjarig milieu actieplan op te nemen in het meerjarenplan van de VRT kan dit actieplan jaarlijks geüpdatet worden en kunnen er nieuwe initiatieven aan toegevoegd worden.

Duurzaam ondernemen houdt voor de VRT drie belangrijke dimensies in (samenvatting uit het VRT-meerjarenplan 2013-2015):

 • Economische dimensie
  • Ter versterking van de audiovisuele sector: stimuleren en ondersteunen van zowel intern als extern talent.
  • Efficiënt omgaan met de beschikbare middelen.
  • Sociale dimensie:
   • Optimaal inzetten van personeel gedurende de volledige loopbaan, rekening houdend met de duurzaamheid van de functie-uitoefening.
   • Diversiteit in zowel personeelsbestand als aanbod en beeldvorming. Evenwichtig en genuanceerd aanbieden van maatschappelijke thema’s zoals kansarmoede, seksuele geaardheid, senioren, zorg, milieu, ..
   • Het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wordt opgenomen in contracten met externe productiehuizen en leveranciers.
   • Opmaak Sociaal Charter.
  • Milieu:
   • Vervanging huidige verouderde huisvesting (zowel Omroepcentrum als Ukkepuk) ter vermindering van de huidige grote ecologische voetafdruk.  Energiebesparingen door evolutie technologische media- en IT-apparatuur.
   • Sensibilisatie medewerkers m.b.t. milieu-impact
   • Sensibilisatie Vlaamse mediagebruiker m.b.t. thema’s als klimaat en biodiversiteit.

VRT had in 2014 aandacht voor de economische dimensie:

 • De VRT droeg bij tot een duurzame versterking van de audiovisuele productiesector door zowel intern als extern talent te stimuleren en te ondersteunen. Het HR-plan bevatte verschillende aspecten die het personeel kunnen stimuleren en ondersteunen zoals talentmanagement, opleidingen, interne mobiliteit, verloningsbeleid,… VRT bleef ook zeer actief in het aantrekken van nieuw talent met behulp van o.a. speeddates, workshops, evenementen en de aanwezigheid van VRT op jobbeurzen.
 • VRT bleef steeds efficiënt werken met de beschikbare middelen en benchmarkt dit ook driejaarlijks. 

Ook de sociale dimensie kwam in 2014 aan bod:

 • VRT werkt volgens de principes van het Charter diversiteit ‘Iedereen verschillend, Iedereen welkom’ dat sinds 2013 in werking is. VRT wil een omroep zijn van en voor iedereen in Vlaanderen en probeert dit te realiseren d.m.v. een integrale aanpak op vlak van het aanbod en beeldvorming. Men probeerde de maatschappij dan ook zo goed mogelijk te weerspiegelen en maatschappelijke thema’s als armoede, seksuele geaardheid, handicap,… aan te kaarten. VRT haalde qua beeldvorming in 2014 de vooropgestelde streefcijfers. Ook binnen het personeelsbestand werkte VRT aan de diversiteit en streefde hier ook naar de vooropgestelde streefcijfers.
 • De omroep stimuleerde het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat deed ze in haar contractuele relaties met de externe productiehuizen en leveranciers. In de contracten werden bepalingen opgenomen die de toepassing van de sociale wetgeving bedingen en de naleving van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • VRT volgde in 2014 het Sociaal Charter op dat vorig jaar samen met andere vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector en de Minister van Media ondertekend werd. Door middel van gedragsregels in verschillende domeinen (verhouding werk-privé, werkomstandigheden, opleiding,…) engageren de partners zich zo om sociaal verantwoord te ondernemen.

De VRT werkte ook in 2014 aan de verkleining van haar ecologische voetafdruk met behulp van volgende acties:

 • Vervanging van technisch wagenpark door voertuigen die voldoen aan de laatste Europese CO2-uitstootnormen.
 • Installatie van energiezuinige servers 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.