6. Toezicht beheersovereenkomst VRT

6.1. Rapportering werkingsjaar 2010

De VRM publiceerde in 2011 een vierde jaarlijks rapport in het kader van het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep. Het rapport had betrekking op het werkingsjaar 2010.

In het eerste deel van het rapport werden de performantiemaatstaven, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap, besproken. In het tweede deel werden afgeleide performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst geanalyseerd. Tot slot werd door de VRM de aanbeveling geformuleerd om een permanent meetsysteem in het kader van de performantiemaatstaven verder uit te bouwen. Dit moet de openbare omroep in staat stellen om de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap beter op te volgen en de toezichthouder de mogelijkheid bieden om het toezicht nog beter uit te voeren.

Op 11 oktober 2011 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting met de VRT en de VRM over het jaarverslag van de VRT en het toezichtsrapport van de VRM. 

6.2. Toezicht werkingsjaar 2011

 In 2011 zijn de voorbereidingen voor het rapport inzake het werkjaar 2011 aangevat. De werkwijze van het voorgaande jaar werd aangehouden.

Afhankelijk van de performantiemaatstaven worden er door de VRT zowel cijfers als descriptieve passages overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van de PPM-studie (Portable People Meter) en CIM, als van de Studiedienst van de VRT. De cijfergegevens van de Studiedienst werden door de VRM steekproefsgewijs getoetst aan controlegegevens.

Het door de VRM uitgevoerde toezicht is complementair met het toezicht door de Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde.