4. Duurzaam ondernemen

SD38: De VRT doet aan duurzaam ondernemen en draagt zo bij in de vermindering van broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit.

OD38.1: De VRT informeert en sensibiliseert het personeel via interne kanalen over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

OD38.2: De VRT stelt een meerjarig milieuactieprogramma op en voert het uit, waarin onder meer volgende aspecten aan bod komen:

 • rationeel energieverbruik;

 • duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer;

 • duurzame mobiliteit; 

 • duurzaam afvalbeheer.

Om deze doelstelling te behalen dient de VRT:

 1. het personeel via interne kanalen te informeren over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 2. een meerjarig milieuactieprogramma op te stellen en uit te voeren, waarbij volgende aspecten aan bod komen: rationeel energieverbruik, duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer; duurzame mobiliteit; duurzaam afvalbeheer.

De VRT promoot het duurzaam omgaan met energie, zowel op de werkpIek als thuis. De VRT voerde in 2012 via VRT-intranet drie informatie- en sensibiliseringscampagnes:

 1. Dikke Truiendag: De VRT nam deel aan de Dikketruiendag en voerde zo campagne rond bewust omgaan met verwarming.
 2. Minder printen/printers: in het kader van deze actie werden de individuele printers weggehaald. De VRT promootte het dubbelzijdig printen op de gemeenschappelijke printers.
 3. Groene stroom: naar aanleiding van de overstap van de VRT op 100% groene stroom bij een andere elektriciteitsleverancier, werd groene stroom voor privégebruik gepromoot aan de medewerkers waarbij zij de overstap konden maken in hun privé-omgeving via de nieuwe elektriciteitsleverancier van VRT.

De VRT stelt ook dat “Duurzaam ondernemen” als een apart hoofdstuk werd opgenomen in het VRT-meerjarenplan voor de periode 2013-2015. In dit meerjarenplan worden heel wat concrete acties en VRT-initiatieven opgesomd waarmee de VRT kan bijdragen tot de vermindering van de broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit (zie ook verder). Door het meerjarig milieu-actieplan op te nemen in het meerjarenplan van de VRT kan het meerjarig milieu-actieplan jaarlijks geüpdate worden en kunnen er nieuwe initiatieven aan toegevoegd worden.
Duurzaam ondernemen houdt voor de VRT drie belangrijke dimensies in (samenvatting uit het VRT-meerjarenplan 2013-2015):

 • Economische dimensie
  • Ter versterking van de audiovisuele sector: stimuleren en ondersteunen van zowel intern als extern talent
  • Efficiënt omgaan met de beschikbare middelen
 • Sociale dimensie:
  • Optimaal inzetten van personeel gedurende volledige loopbaan, rekening houdend met de duurzaamheid van de functie-uitoefening
  • Diversiteit in zowel personeelsbestand als aanbod en beeldvorming. Evenwichtig en genuanceerd aanbieden van maatschappelijke thema’s zoals kansarmoede, seksuele geaardheid, senioren, zorg, milieu, ..
  • Het begrip “maatschappelijk verantwoord ondernemen” wordt opgenomen in contracten met externe productiehuizen en leveranciers. Opmaak Sociaal Charter.
 • Milieu:
  • Vervanging huidige verouderde huisvesting (zowel Omroepcentrum als Ukkepuk) ter vermindering van de huidige grote ecologische voetafdruk.  Energiebesparingen door evolutie technologische media- en IT-apparatuur.
  • Sensibilisatie medewerkers m.b.t. milieu-impact
  • Sensibilisatie Vlaamse mediagebruiker m.b.t. thema’s als klimaat en biodiversiteit.

De VRT  is continu op zoek naar manieren om haar grote ecologische voetafdruk te verkleinen.

 • Bij technologische investeringen wordt actief gezocht naar technologieën met een beperkt energieverbruik. Dat gebeurde in 2012 o.a. door:
  • de aankoop van energiezuinige servers
  • de vervanging van klassieke verlichting door LED-verlichting
  • de vervanging van individuele printers door multifunctionals
  • het gebruik van grondwater voor de koeling van installaties
 • Door het integreren van milieu-aspecten in aankoopprocedures
 • Verdere scheiding van afval (PMD)
 • Bij de keuze voor een nieuw elektriciteitscontract koos de VRT opnieuw voor 100% groene stroom.
 • Conform de beheersovereenkomst onderzocht de VRT in 2012 de huisvesting van haar activiteiten in de toekomst. Het nieuwe VRT-gebouw (dat een voorbeeldgebouw moet zijn) zal oog hebben voor het rationeel omgaan met energie, duurzame bouwmaterialen, duurzame mobiliteit en duurzaam afvalbeheer.
  • Renovatie of nieuwbouw moet minimaal voldoen aan de geldende energie-prestatienormen die de Vlaamse Gemeenschap hanteert
  • Engagement om voor nieuw omroepcentrum een BREEAM of gelijkwaardig certificaat te behalen
  • Bouw van een nieuwe crèche (oplevering voorzien Q3 2013) met een K-peil=40 en een E-peil=70
 • Andere actiepunten uit het meerjarig milieu-actieplan die in het VRT-meerjarenplan 2013-2015 vermeld staan, zijn:
  • Installatie van oplaadpunten hybride wagens Q2/2013
  • Vervanging van studioverlichting door LED licht Q3/2013
  • Aanwenden van de laatste technologie in investeringsplan: o.a. gebruik LTO5 tapes, energiezuinige storage, …
  • Vervanging technisch wagenpark door voertuigen die voldoen aan de laatste euronormen wat betreft uitstoot
  • Verminderen afvalberg door aankopen pc’s in bulkverpakking Q1/2013

Andere meetbare doelstellingen zullen worden opgenomen in het MJP 2014-2016.

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.