Waarschuwing voor Sam Van Denderen (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Sam Van Denderen op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 9 oktober 2023 tot en met 22 oktober 2023. Het onderzoek betreft de profielen en kanalen ‘samvandenderen’ (Instagram) en ‘samvdenderen’ (TikTok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Sam Van Denderen online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (26 augustus 2022, 11 januari 2023 en 18 augustus 2023) werd Sam Van Denderen door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de onderzochte periode 3 video’s online werden geplaatst waarbij de commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.

Uit de beelden blijkt dat bij geen van de drie video’s  een aanduiding of advertentieterm was toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie.
In twee van de drie gevallen werd de ‘disclosure feature’ niet geactiveerd. Bij 1 video werd de disclosure feature wel geactiveerd maar deze activering zorgt er niet voor dat de aanwezige commerciële communicatie alsnog gemakkelijk als zodanig herkenbaar zou zijn. De woorden “betaald partner” zijn voor een kijker onvoldoende duidelijk om op basis daarvan de aanwezigheid van commerciële communicatie voldoende herkenbaar te maken. Komt daarbij dat die woorden door het platform zelf zijn aangereikt en dus op eender welk moment door het platform kunnen worden aangepast en vervangen.
Het merk of de partner werd wel vermeld bij de video’s, maar dit volstaat geenszins  om alsnog de commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken.

Sam Van Denderen betwist de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM niet en erkent de bevindingen met betrekking tot het onjuist aanduiden van reclame in de drie onderzochte video’s.

De VRM besluit dat Sam Van Denderen de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet heeft geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd), dergelijke inbreuken voor het eerst bij VRM-beslissing worden vastgesteld bij Sam Van Denderen en zij maatregelen heeft genomen ter remediering en voorkoming van dergelijke inbreuken.

De VRM besluit Sam Van Denderen te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Sam Van Denderen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 februari 2024
Beslissingsnummer:
2024-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek