VRM legt WTV boete op van 1.500 euro (verschillende inbreuken op het Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de regionale televisieomroeporganisaties (12 november 2023, 17u-20u), waaronder de uitzendingen van WTV (vzw West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid).

De uitzendingen van WTV bevatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden.

Reportages in het programma ‘Tendens’

Tijdens de onderzochte periode wordt het ‘lifestyle’-programma ‘Tendens’ uitgezonden. In het programma komen verschillende reportages voor rond lifestyle-thema’s, interieur en binnenhuisinrichting.

Een basisregel bij het gebruik van commerciële communicatie is dat zij gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn (artikel 53 van het Mediadecreet). De manier waarop dit dient te gebeuren wordt voor bepaalde vormen van commerciële communicatie verder uitgewerkt en/of aangevuld met bijkomende verplichtingen en beperkingen.

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat zes van de negen reportages publi-reportages betreffen, of reportages met een langere duurtijd dan reclamespots waarin zowel een redactioneel/informatief aspect als een promotioneel aspect aanwezig is. Deze reportages worden echter niet gemakkelijk als zodanig duidelijk herkenbaar gemaakt. Bijgevolg wordt een inbreuk begaan op het Mediadecreet.

De betroffen uitzending van ‘Tendens’ bevat ook twee reportages die beschouwd moeten worden als programma-onderdelen waarin productplaatsing aanwezig is.  Het gaat hierbij dus over reportages die bestaan uit redactionele inhoud waarbij er sprake is van het opnemen of verwijzen naar producten. De kijker moest conform het Mediadecreet worden geïnformeerd over de productplaatsing in het programma, dit door het tonen van het PP-logo. Doordat dit niet gebeurde, werd ook hier een inbreuk begaan op het Mediadecreet.

 Sponsorvermelding wijnhuis

Tijdens de onderzochte periode wordt verschillende sponsorvermeldingen uitgezonden, waaronder één sponsorvermelding voor een wijnhuis.

Sponsoring is volgens het Mediadecreet een vorm van commerciële communicatie met als doel om een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Eén van de voorwaarden waaraan een sponsorvermelding dient te voldoen, bepaalt dat zij niet rechtstreeks mag aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen. Een sponsorvermelding moet zich dan ook beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

Uit de beelden en het onderzoek, hetgeen ook niet wordt ontkend door WTV, blijkt dat de betrokken sponsorboodschap een duidelijk rechtstreeks koopbevorderend element bevat. Hierdoor krijgt de sponsorboodschap een wervend karakter en spoort rechtstreeks aan tot consumptie. Bijgevolg wordt zo een inbreuk begaan op het Mediadecreet.

 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat inbreuken op de regels m.b.t. commerciële communicatie bij het uitzenden van reportages met een commercieel karakter niet voor het eerst bij WTV worden vastgesteld (zie eerdere beslissing 2022-040). Dergelijke inbreuken zijn bovendien, net als inbreuken op de voorwaarden die gelden  bij het uitzenden van sponsorboodschappen, ernstige inbreuken.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek