Waarschuwing voor Véronique Leysen (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Véronique Leysen op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 7 mei – 4 juni 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘mauricetteveronique’ op Instagram en Tiktok.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Véronique Leysen online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (10 mei 2022, 24 mei 2022 en 17 november 2022) werd Véronique Leysen door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

Véronique Leysen erkent in de betrokken periode zes video’s online te hebben geplaatst die commerciële communicatie bevatten. Zij erkent dat ze de regels van het CCP niet geheel heeft nageleefd, maar meent dat de commerciële communicatie toch voldoende herkenbaar was.

Uit de beelden blijkt dat bij deze zes video’s wel bepaalde aanduidingen waren, maar deze geenszins volstaan om de volgers afdoende te wijzen op commerciële communicatie door die gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken.

De gebruikte vermeldingen werden nooit aan het begin van de beschrijving geplaatst, waardoor ze voor de kijkers niet (meteen) duidelijk zichtbaar zijn en onvoldoende kunnen wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie. Dit is pas het geval indien de aanduiding duidelijk zichtbaar is op het ogenblik dat de video begint te spelen.

Bovendien wijzen de vermeldingen “ad” en “annonce” onvoldoende op de aanwezigheid van commerciële communicatie.

In de beslissing herhaalt de VRM nogmaals dat de verplichting om commerciële communicatie duidelijk herkenbaar te maken, geldt op elk ogenblik. Een passende aanduiding dient dan ook aanwezig te zijn bij alle video’s, ook in een storyreeks, die commerciële communicatie bevatten.

De VRM besluit dan ook dat Véronique Leysen op deze manier een inbreuk heeft begaan op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet waarin wordt bepaald dat commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Véronqiue Leysen.

De VRM besluit dan ook Véronique Leysen te waarschuwen voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Véronique Leysen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek