Procedure tegen vzw Radio Candy stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2023/023 (8 mei 2023) werden bij Radio Candy, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 47 (lokaliteit Brussel 106.5 MHz), inbreuken vastgesteld op artikel 144, eerste lid, en artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. De VRM stelde toen vast dat Radio Candy niet voldeed aan haar specifieke opdracht als erkende lokale radio-omroeporganisatie en dat het erkenningsdossier niet werd nageleefd. Radio Candy werd dan ook in gebreke gesteld om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 1 juli 2023 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van deze beslissing legt de onderzoekscel van de VRM op 17 juli 2023 aan de algemene kamer een controleverslag voor aangaande de uitzendingen van Radio Candy op 10 en 11 juli 2023.

In dit controleverslag komt de onderzoekscel tot de conclusie dat Radio Candy bescheiden, maar onvoldoende inspanningen heeft geleverd en dat zij zich niet heeft geconformeerd aan alle geldende voorschriften.

Op 4 september 2023 legt de onderzoekscel een bijkomende controleverslag voor met betrekking tot de uitzendingen op 4 september 2023 van Radio Candy.

Uit dit verslag blijkt dat de inspanningen van Radio Candy om zich na de ingebrekestelling te conformeren zijn opgedreven waardoor de lokale radio volgens de onderzoekscel net blijkt te voldoen om in overeenstemming te blijven met het erkenningsdossier en de daaropvolgende wijzigingen.

Op 11 september 2023 wordt Radio Candy gehoord door de algemene kamer van de VRM. De bevindingen van de onderzoekscel met betrekking tot de uitzendingen van 4 september 2023 worden aan Radio Candy meegedeeld.
Eveneens wordt meegedeeld dat het dossier terug zal geagendeerd worden op de vergadering van 11 december van de algemene kamer. Voorafgaande zal Radio Candy nogmaals worden gecontroleerd en zal haar een afschrift van het onderzoeksverslag worden bezorgd.

Op 22 november 2023 legt de onderzoekscel aan de algemene kamer een bijkomende controleverslag voor aangaande de uitzendingen van Radio Candy op 22 november 2023.

De onderzoekscel besluit daarin dat de inspanningen van Radio Candy om zich te conformeren blijken te zijn aangehouden en nog licht zijn opgevoerd. Hierdoor voldoet de lokale radio-omroeporganisatie om in overeenstemming te blijven met het dossier en de daaropvolgende wijzigingen.

Op de bijeenkomst van de algemene kamer van 11 december 2023 oordeelt de algemene kamer dan ook dat Radio Candy opnieuw beantwoordt aan haar specifieke opdracht als erkende lokale radio-omroeporganisatie tot het brengen van een verscheidenheid van programma’s die binnen het verzorgingsgebied een verbindende factor zijn onder de bevolking of de doelgroep.

Radio Candy voldoet ook aan het erkenningsdossier en de rechtsgeldig daaraan aangebrachte wijzigingen.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Radio Candy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 januari 2024
Beslissingsnummer:
2023-058
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek