Verschillende inbreuken op het Mediadecreet, VRM legt Ring TV boete op van 1.500 euro (sponsoring – aankondigingsspot publi-reportage)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (11 november 2021, 17u-20u). Het betreft onder meer de uitzendingen van het omroepprogramma Ring TV. De onderzochte uitzendingen omvatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden. 

Sponsorvermelding

Tijdens de onderzochte uitzendingen wordt een sponsorvermelding uitgezonden die geen sponsoridentificatie bevat.  

Volgens het Mediadecreet moeten kijkers duidelijk gewezen worden op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Tijdens de informatievergadering op 20 oktober 2014 betreffende commerciële communicatie heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover. Vanaf 1 januari 2015 wordt door de VRM toegezien op de aanwezigheid van dergelijke sponsoridentificatie.

Een tweede voorwaarde waaraan een sponsorvermelding dient te voldoen, bepaalt dat zij niet rechtstreeks mag aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen. Hierbij heeft de decreetgever meermaals toegelicht dat een sponsorvermelding zich op promotioneel vlak bijgevolg moet beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De inhoud van de uitgezonden sponsorvermelding bestaat niet uit een louter imago-ondersteunende boodschap of baseline van de sponsor, maar bevat daarentegen een duidelijk verkoopsbevorderend element.  Hierdoor krijgt de sponsorboodschap een wervend karakter en spoort zij rechtstreeks aan tot consumptie.

Uit bovenstaande volgt dat Ring TV inbreuken heeft begaan op artikel 91, 2° en 3°, van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat omwille van een identieke sponsorvermelding reeds eerder inbreuken bij Ring TV werden vastgesteld. Bovendien betreft het aanzetten tot consumptie en het aanprijzen van diensten in een sponsorboodschap een zware inbreuk. Bijgevolg wordt Ring TV een administratieve geldboete van 1.000 euro opgelegd. 

Aankondigingsspot publi-reportage

Tussen de programma’s door wordt ook zesmaal een aankondigingsspot uitgezonden voor ‘Viva!’, een programma dat bestaat uit publi-reportages. In de aankondigingsspot staat een fietsenwinkel centraal. De aankondigingsspot duurt ongeveer 25 seconden en bestaat volledig uit beelden van de betreffende fietsenzaak en het aanbod ervan. De spot bestaat ook uit een auditieve aaneenschakeling van aanprijzingen.

De aankondigingsspot kan volgens de VRM niet beschouwd worden als een aankondigingsspot voor een (eigen) programma of als zelfpromotie. Doordat de spot oproept om te kijken naar een publi-reportage over een fietsenwinkel en die handelszaak ook in de spot zelf wordt aangeprezen, gaat het dus niet om een zelfpromotiespot, maar om een reclamespot die binnen een reclameblok moet worden uitgezonden.

Uit het voorgaande volgt dat Ring TV een inbreuk heeft begaan op artikel 79, § 1, van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het feit dat eerder gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld bij Ring TV. Anderzijds heeft Ring TV ook aangegeven maatregelen te zullen nemen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. Bijgevolg wordt Ring TV een administratieve geldboete van 500 euro opgelegd.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 februari 2022
Beslissingsnummer:
2022-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek