Ontbreken sponsoridentificatie, waarschuwing voor VRT

Korte samenvatting van de beslissing:

Overzicht van de feiten:

De onderzoekscel van de VRM legt aan de algemene kamer een rapport voor m.b.t. mogelijke overtredingen van de regelgeving tijdens een programma met een samenvattend verslag van de Formule 1-wedstrijd GP van Mexico, uitgezonden op 7 november 2021 (Eén/Sporza).

De onderzoekscel stelt vast dat voor en na het uitgezonden programma een sponsorvermelding voor ‘Play Sports’ wordt uitgezonden. Deze sponsorvermeldingen bevatten geen sponsoridentificatie.

Bijkomend stelt de onderzoekscel vast dat ook op zondag 14 november 2021, naar aanleiding van het samenvattend verslag van de Formule 1-wedstrijd GP van Brazilië op Sporza, sponsorboodschappen zonder sponsoridentificatie worden uitgezonden.

Bijgevolg is er volgens de onderzoekscel sprake van een wederkerende inbreuk.

Beoordeling:

Artikel 91, eerste lid, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst.

Dit gebeurt door in het begin, tijdens , en/of op het einde van het programma (of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s) op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor te vermelden.

Om die vermelding “op passende wijze” te laten geschieden, dient een sponsorvermelding, naar het oordeel van de VRM, een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Tijdens de informatievergadering op 20 oktober 2021 betreffende commerciële communicatie heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover. Vanaf 1 januari 2015 wordt door de VRM toegezien op de aanwezigheid van dergelijke sponsoridentificatie.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de uitgezonden sponsorvermeldingen voor ‘Play Sports’ weliswaar de naam en het logo van de sponsor vermelden, maar voor de kijker geen duidelijk identificerend element als sponsor van het programma bevatten.

De VRM benadrukt in zijn beslissing dat het aan de VRM toekomt de bepalingen van het Mediadecreet te interpreteren. In dit geval houdt de VRM daarbij rekening met de bescherming van de kijker, het scheidings- en herkenbaarheidsprincipe dat geldt bij redactionele en commerciële inhoud en het standpunt van de Europese Commissie terzake.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat zich recent geen gelijkaardige inbreuken hebben voorgedaan bij de VRT.

Bijgevolg wordt een waarschuwing uitgesproken.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 februari 2022
Beslissingsnummer:
2021-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek