Niet op passende wijze aanduiden van productplaatsing en programmasponsoring: waarschuwing voor TV Limburg

Korte samenvatting van de beslissing: 

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (24 oktober 2020, 17u-20u), waaronder TVL (VZW Tele-Visie-Limburg).

Programma’s met productplaatsing – zonder identificatie

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Met Stijl’ uitgezonden. In dit programma is duidelijk productplaatsing aanwezig. TV Limburg geeft de aanwezigheid van productplaatsing aan door het tonen van een PP-logo aan het begin van het programma. Het logo blijkt echter transparant en weinig zichtbaar te zijn. Aan het einde van het programma wordt geen logo getoond.

Ook in het programma ‘Allemaal Eco’ is productplaatsing aanwezig. Noch aan het begin, noch op het einde van de uitzending wordt het PP-logo getoond.

Uit het voorgaande volgt dat TV Limburg een inbreuk heeft begaan op artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet en artikel 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Ontbrekende sponsoridentificatie

Tijdens de onderzochte periode wordt ook een aankondigingsspot uitgezonden voor het programma ‘Koken’. Dit programma wordt gesponsord door een wijnhuis. In de aankondigingsspot wordt de sponsor vermeld, maar is er geen sponsoridentificatie.

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Tijdens de informatievergadering op 20 oktober 2014 betreffende commerciële communicatie heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover. Vanaf 1 januari 2015 wordt door de VRM toegezien op de aanwezigheid van dergelijke sponsoridentificatie.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat TV Limburg een inbreuk heeft begaan op artikel 91, 3°, van het Mediadecreet.

De inbreuken worden erkend door de omroeporganisatie.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM vast dat TV Limburg de voorbije jaren geen gelijkaardige inbreuken heeft begaan. De VRM houdt er ook rekening mee dat TV Limburg maatregelen heeft genomen om dergelijk inbreuken in de toekomst te vermijden.

De VRM besluit TV Limburg te waarschuwen voor deze inbreuken.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 februari 2021
Beslissingsnummer:
2021-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek