Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen: VRM legt VTM boete op van 15.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De uitzendingen van de ‘James Bond’-films op 1 en 8 november 2020 op VTM, werden door de VRM aan een onderzoek onderworpen.

Bij de uitzendingen van de films worden verschillende sponsorvermeldingen voor merken van kazen uitgezonden.

Sponsorvermeldingen mogen volgens de geldende regelgeving niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie, de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggend feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, hetgeen overeenkomstig de decretale sponsorbepalingen en met name artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet verboden is.

De VRM oordeelt dat de betrokken sponsorvermeldingen een wervend karakter hebben, de kijker rechtstreeks aansporen tot aankoop en niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet. Bijgevolg heeft DPG Media inbreuken begaan op artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige (tot zelfs identieke) inbreuken werden vastgesteld die reeds telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd.

De VRM besluit om een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 maart 2021
Beslissingsnummer:
2021-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek